Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Kv. Ekekullen m.m.

SAMRÅD - Detaljplan för Kv. Ekekullen m.m., Strömslund. Detaljplanens syfte är att pröva och skapa förutsättningar för att uppföra ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Andreas Oskarsson
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar samråd av befintliga steg i detaljplaneprocessen, program, samråd, granskning, antagande och laga kraft

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras oktober 2020.

Planområdet är beläget i södra Strömslund, väster om Göta älv och nordöst om korsningen mellan Kungälvsvägen och Arvidstorpsgatan. Norr om planområdet finns Ekekulleparken samt flerbostadshus i två våningar med suterrängvåning. Väster om planområdet ligger Arvidstorpsgatan och på västra sidan av vägen finns sammanhållen småhusbebyggelse. Söderut finns naturmark och en kraftledning. Planområdet omfattar cirka 6 400 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva och skapa förutsättningar för att uppföra ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar inom kvarteret Ekekullen.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-12-14 av Hjalmar Oskarsson