Flygfoto med planområdet markerat

Kvarteret Anoden och Kaminen

GRANSKNING – Ändring av detaljplan för Kvarteret Anoden och Kaminen med mera, utbyggnad av verksamhet inom Stallbacka 4:2 och del av Stallbacka 4:5, Stallbacka. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här ändringen?

Befintlig verksamhet inom fastigheten Stallbacka 4:2 har ett behov av att expandera och utöka sina lokaler inom del av fastigheten Stallbacka 4:5. För att möjliggöra utbyggnad behöver en ändring göras i gällande detaljplan för Kvarteret Anoden och Kaminen med mera genom att utöka byggrätten för fastigheterna Stallbacka 4:2 och del av Stallbacka 4:5.

För övriga fastigheter inom detaljplan för Kvarteret Anoden och Kaminen med mera görs inga ändringar av gällande planbestämmelser.

I samband med att ändringen av detaljplanen görs digitaliseras detaljplanen och anpassas efter Boverkets riktlinjer om planbestämmelser samt svensk standard för plankartor. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på så vis som planbestämmelser formuleras idag.

Område som berörs av ändringen

Området som berörs av ändringen är beläget i södra delen av Stallbacka verksamhetsområde och omfattar cirka 7,4 hektar. Det innefattas av fastigheten Stallbacka 4:2 som är privatägd och delvis av fastigheten Stallbacka 4:5 som ägs av Trollhättans kommun. Inom Stallbacka 4:2 bedrivs logistikverksamhet. De angränsande delarna som är aktuella för utbyggnad inom fastigheten Stallbacka 4:5 används som upplag av Trollhättans Stad. Området angränsar till en infartsväg i norr och Stallbacka hamn i väst, fastigheten Stallbacka 4:4 i söder och industrispår för tåg i öster.

Vad innebär ändringen?

Ändringen innebär att befintlig verksamhet inom Stallbacka 4:2 kan fortsatt utvecklas genom utökad byggrätt i form av minskad prickmark, ökad byggnadsarea till 60% av fastighetsarean och en högre tillåten byggnadshöjd om 18 meter.

Förfarande

Ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Samrådsförslaget hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. Kontakta oss om du hellre önskar läsa handlingarna i pappersformat, så skickar vi dem till dig.

Vill du ta del av en digital plankarta klicka här: http://detaljplaner.trollhattan.se/. Den digitala plankartan är under utveckling och kanske inte fungerar helt korrekt. 

När samrådstiden är över sammanställer och kommenterar plankontoret synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. Samråd ägde rum mellan den 3 juli och den 21 augusti 2023.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning.  

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN