Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Ekekullen 2 med flera

GRANSKNING - Detaljplan för Ekekullen 2 med flera, Strömslund (tidigare Detaljplan för Kv. Ekekullen m.m.). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten och möjliggöra för byggnation av ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar. Detaljplanen är ute på granskning till och med 26 september.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pil som markerar granskning av befintliga steg i detaljplaneprocessen (program, samråd, granskning, antagande och laga kraft)

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras september 2021.

Planområdet är beläget i södra Strömslund, väster om Göta älv och nordöst om korsningen mellan Kungälvsvägen och Arvidstorpsgatan. Norr om planområdet finns Ekekulleparken samt flerbostadshus i två våningar med suterrängvåning. Väster om planområdet ligger Arvidstorpsgatan och på västra sidan av vägen finns sammanhållen småhusbebyggelse. Söderut finns naturmark och en kraftledning. Planområdet omfattar cirka 5 000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten och möjliggöra för byggnation av ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, inte vara av stor betydelse i övrigt, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §. 

Synpunkter som kom in under samrådet och undertecknades med "sakägare, boende och närboende" bemöts i ett delutlåtande framtaget av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterat i augusti 2021. Kontakta kommunen för mer information. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-09-03 av Andreas Oskarsson