Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Del av Fors 1:1

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för del av Fors 1:1, ridanläggning Stommens Gård, Sjuntorp. Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Anledningen till att detaljplanen tas fram beror på att det finns behov av att renovera och göra i ordning befintliga byggnader och att det medför behov av att flytta vissa funktioner, så som spolspilta, till en ny plats inom ridanläggningen, vilket gällande detaljplan inte medger. I och med att planarbete pågår utreds även vilka möjligheter det finns för att utveckla ridanläggningen, exempelvis med nytt stall och ridhus.

Syfte med planen

Syftet med planen är möjliggöra för den befintliga ridanläggningen att utvecklas genom att tillskapa plats för nya funktioner. Utvecklingen av området ska ske med hänsyn till kringliggande bostadsområden. Hänsyn ska också tas till den kulturmiljö som befintliga byggnader inom ridanläggningen besitter.

Planområde

Området är beläget i Sjuntorp på fastigheten Fors 1:1 som ägs av Trollhättans Stad. Planområdet är del av den gällande planen (1581K-D:I/1987) detaljplan för del av Sjuntorps tätort. Den gällande planen medger bostäder i den sydöstra delen av planen, vilka idag är utbyggda, och fritidsändamål i den nordvästra delen, där Stommens gård idag är beläget.

Planområdet för Detaljplan för del av Fors 1:1, ridanläggning Stommens Gård, Sjuntorp utgår dels ifrån den gällande planens planområdesgräns, dels ifrån fastighetsgränser.

Nordost om planområdet ligger ett nytt bostadsområde, Bandgrinden 1 och intill bostadsområde ligger Stomgårdens Förskola. Där förbi går sedan en av två tillfartsvägar till ridanläggningen. Sydost om planområdet finns också ett bostadsområde och det är även genom detta område som den andra tillfartsvägen går. I anslutning till detta bostadsområdet ligger även Sjuntorpskolan. Norr om planområdet ligger Sjuntorps idrottsförening med fotbollsplan mm och Sjuntorps fabriker som är utpekat som ett värdefullt område för kulturmiljön. I övrigt omges planområdet och ridklubbens verksamhet av jordbruksmark, i form av betesmark.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Delutlåtande/samrådsredogörelse 

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande/samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2024-06-17 av HJAOSK