Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Del av Hjortmossen 1:1 med flera

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för del av Hjortmossen 1:1 med flera, vård- och omsorgsboende, förskola samt bostäder och kontor, Hjortmossen/Karlstorp. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2023-08-30 § 264). Arbete med förslag till detaljplan pågår.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen? 

Detaljplanen har föregåtts av en förstudie som studerat möjligheten för ett kombinerat vård- och omsorgboende med förskola och syftar delvis till att möta det förväntade behovet av förskole- samt vård- och omsorgsplatser i centrala staden. Detta tillsammans med komplettering av bostäder och kontor bidrar med en ökad variation och blandning av bostäder och verksamheter i området.

Syfte med planen

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för att uppföra förskola och vård- och omsorgsboende, samt inslag av bostäder och kontor. Planområdet avses omfatta Hjortmosseporten för möjlighet till förbättring av gång- och cykelstråk och förutsättningar för kollektivtrafik. Utgångspunkten är att Hjortmossehemmet ska finnas kvar på platsen, dess förutsättningar för renovering, om- eller tillbyggnation behöver utredas. 

Planområde

Området är beläget drygt en kilometer söder om centrum, i gränsen mellan stadsdelen Hjortmossen och Karlstorp. Området avgränsas av Hjortmossegatan i norr, Drottninggatan i väst, Lasarettsvägen i söder och Hjortmosseporten i öst. Genom området, ovanpå en dels förhöjd och dels nedsprängd banvall, går det tidigare industrispåret Nohabjärnvägen. I områdets västra del ligger Hjortmossens före detta sjukhem, Hjortmossehemmet, som idag inrymmer konferenslokaler, cykelverkstad samt café- och lunchrestaurang. I områdets östra del ligger tidigare förskolan Skogsbacken.

Planområdet är cirka 3,5 hektar stort och omfattar delar av fastigheterna Hjortmossen 1:1, Centrala Staden 5:1, Lextorp 7:1 och Kronogården 3:1 vilka ägs av Trollhättans stad, fastigheten Barnsköterskan 2 som ägs av Kraftstaden Fastigheter AB och del av Lextorp 7:1 som ägs av Vattenfall Eldistribution AB.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 7 §.

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras eventuella berörda fastighetsägare. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Samrådsredogörelse 

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-09-07 av HJAOSK