Flygfoto över planområdet.

Älvhög 3 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Älvhög 3 m.fl., Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar samt att säkerställa kulturmiljövärden. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bilden är en planpil som markerar vart i processen planen befinner sig. Denna plan är på samråd.

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras november 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för Älvhög 3 m fl. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2020 att detaljplanen ska samrådas enligt plan och bygglagen 5 kap. 7 §.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Trollhättans centrumområde, strax söder om järnvägen, mellan kanalen och Storgatan. Planområdet avgränsas av kanalen i väster och Storgatan i öster. Direkt söder om planområdet ligger Kanaltorget och ett kvarter med flerbostadshus. Planområdet omfattar 4,2 hektar. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar. Detaljplanens syftar även till att säkerställa kulturmiljövärden samt skydd mot rivning dels för Villa Elfhög med dess omgivande parkområde, dels för den ursprungliga delen av Arena Älvhögsborg. Inom planområdet finns behov av att förbättra trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten, vilket behöver säkerställas genom åtgärder både inom allmän platsmark och inom kvartersmark.

Vid avvägning enligt miljöbalken har Trollhättans Stad gjort bedömningen att utformningen av den föreslagna bebyggelsen behöver omarbetas utifrån påverkan på riksintresseområden för att detaljplanen ska vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. Utifrån genomförd undersökning av miljöpåverkan gör Trollhättans stad bedömningen att betydande miljöpåverkan kan uppstå på grund av planförslaget varför fortsatt strategisk miljöbedömning anses nödvändig. En miljökonsekvensbeskrivning avgränsad till artskyddsperspektiv behöver upprättas. En avvägning av hur planförslaget följer intentionerna i översiktsplanen har gjorts. För att planförslaget ska överensstämma med översiktsplanens intentioner behöver utformningen av bebyggelsen omarbetas avseende påverkan på riksintressen, bebyggelsestruktur och stadsbild samt hänsynstagande till befintlig kulturmiljö (Trollhättans kulturmiljöprogram).

Detaljplanen bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § i plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-01-21 av HJAOSK