Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Malöga 6:2

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Malöga 6:2, industri, Stallbacka. Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked (KF 2024-02-26 § 58). Förslag till detaljplan tas fram.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

En planbeskedsansökan inkom från mark- och exploateringsavdelningen om att pröva markens lämplighet för byggrätter för storskalig industri. Positivt planbesked lämnades 2024-02-26, vilket innebär att förslagets lämplighet ska prövas i ett detaljplanearbete.

Syfte med planen

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för storskaliga industri- och verksamhetsändamål, likt närliggande industrier.

Planområde

Planområdet ligger i norra delen av Stallbacka insutriområde och angränsar till Trollhättan/Vänersborgs flygplats där också kommungränsen mot Vänersborg ligger. Planområdet omfattar fastigheten Malöga 6:2 med en areal på cirka 460 000 m².

Fastigheten ägs av Trollhättans kommun och innefattar några mindre verksamhetslokaler, stora hårdgjorda ytor huvudsakligen avsedda för parkering samt en provbana för testning av bilar. Planområdet innefattar även gräsytor, huvudsakligen innanför provbanans vägar samt mot Flygfältsvägen.

Vad innebär förslaget?

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram ett planförslag. Inriktningen för detta arbeta är att möjliggöra för byggrätter för storskalig industri. Till detta kan anpassningar behöva göras utifrån behov av hänsynstagande till olika värden och intressen samt möjligheten att ordna trafik med mera.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

 

Planhandlingar

Här kommer du att hitta planhandlingar, utredningar och bilagor kopplade till planen när de har tagits fram.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Positivt planbesked lämnades den 26 februari 2024, KF § 58. Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser pröva föreslagen markanvändning i en ny detaljplan.

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser samt tillhörande grundkarta, planbeskrivning, eventuella illustrationer och fastighetsförteckning.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

De utredningar som tas fram är geoteknisk undersökning, dagvatten- och skyfallsutredning, miljöteknisk markundersökning och undersökning av miljöpåverkan. Även trafik, teknisk infrastruktur och bebyggelseförslag med volymstudier utreds. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. Berörda sakägare kommer att få information om samrådsförslaget skickat till sig.

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Delutlåtandet skickas ut till de sakägare som haft synpunkter på planförslaget. Alla inkomna yttranden betraktas som allmänna handlingar och går därför att begära ut i sin helhet från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du vill ta del av denna handling kan du mejla till samhallsbyggnad@trollhattan.se.  

Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på kommunens webbplats.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2024-04-15 av STIGJE