Flygfoto med planområdet markerat med rödstreckad linje.

Lärketorpet etapp 2

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 2, del av Skogshöjden 1:3 m.fl. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2023-09-27 § 302). Förslag till detaljplan tas fram.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Behovet av småhus och villatomter är stort i hela kommunen, eftersom efterfrågan är störra än tillgången. I Lärketorpet och närliggande Skogshöjden, som domineras av småhus, finns dessutom behov av flerbostadshus som komplement till befintlig bebyggelse. Området är utpekat i gällande översiktsplan för ny tätortsutbyggnad, i huvudsak bostäder.

Syfte med planen:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tätortsutveckling med småhusbebyggelse samt bostäder i flerbostadshus och offentlig service. Detaljplanen syftar även till att koppla ihop området med omgivande bostadsområden och rekreationsområden.

Planområde:

Området är beläget i nordvästra delen av stadsdelen Lärketorpet i norra tätorten och omfattar cirka 33 hektar. Marken består i dag av i huvudsak skogsmark där skogsbruk bedrivs med stark hänsyn till det rörliga friluftslivet och biologisk mångfald. I den södra delen finns det idag även betesdjur där delar består av skogsbete. Trollhättans Stad använder delar av området i norr för upplag av stenmassor.

Området angränsat till Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) inom fastigheten Lasarettet i norr, järnvägstunnel samt Lärketorpet etapp 1 i öster. I väster avgränsas området av Edsvägen och enskilda bostadsfastigheter samt natur- och friluftsområde i söder.

Förfarande:

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 7§.

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Samrådsredogörelse 

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2024-02-16 av HJAOSK