Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Lindveden 9:14 med flera

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Lindveden 9:14 med flera. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2023-04-12 § 162). Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

En planbeskedsansökan inkom från exploatören om att utveckla ett nytt bostadsområde i Lindveden med primärt småhus. Positivt planbesked lämnades 23-04-12, vilket i sin tur innebär att förslagets lämplighet ska prövas i ett detaljplanearbete.    

Syfte med planen:

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av småskaliga bostäder, anpassade till kringliggande bebyggelse och landskap, inom Lindveden 9:14, del av 9:4 och del av 9:2. Vidare är syftet även att pröva om en sådan utveckling kan bidra till social- och ekologisk hållbarhet exempelvis genom att tillskapa ytor för samvaro och lek och att en exploatering av området görs med hänsyn till den biologiska mångfalden, på så vis att de negativa effekterna blir så små som möjligt. Det är vid planhandläggningen även viktigt att beakta hur området kan koppla an till kollektivtrafiken och den planerade gång- och cykelbanan mellan Trollhättans tätort och Sjuntorp samt att trygga kopplingar till natur- och friluftsområden. 

Planområde:

Området är beläget i Lindveden, i gränsen mellan Trollhättans landsbygd och den centrala staden, och omfattar ca 10,48 hektar. Planområdet utgörs idag av naturmark, till största delen skogsmark men här finns även jordbruksmark som i dagsläget inte nyttjas. Området angränsar till väg Lv 2012 i väst och till flertalet fastigheter av varierande storlek och markanvändning, där ibland bostäder och öppen mark, i nordlig, östlig och sydlig riktning.

Vad innebär förslaget?

Planbeskedsansökan gällde utveckling av ett nytt bostadsområde, primärt bestående av småhus. Detaljplanen är däremot under arbete, lika så gäller bebyggelseförslag för hur bebyggelse, vägar och gemensamma ytor skulle kunna utvecklas i området.

Förfarande:

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Positivt planbesked lämnades den 12 april 2023, KS § 162. I beslutet beskrivs att området utgöra en lämplig markanvändning för utveckling av bostäder i form av småhus och att en förutsättning är att även aspekter som rör social- och ekologiskhållbarhet beaktas genom hela planarbetet. 

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Delutlåtande/samrådsredogörelse 

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande/samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-11-16 av HJAOSK