En bild tagen ovanifrån som visar området.

Campusområdet

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Detaljplan för Campusområdet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 7 juni 2023. Synpunkter från samrådet av planprogrammet och vilka ändringar som gjordes inför godkännande finns i samrådsredogörelsen under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" nedan.

 

Planområdet

Planområdet är lokaliserat centralt i Trollhättan, precis öster om Drottningtorget och Drottninggatan. Till resecentrum är det cirka 500 meter. Området omfattar högskolan, Maria Alberts gamla sjukhus, gamla Polhemsgymnasiet och Maria Alberts Park. Planprogrammets avgränsning går längs Gärdhemsvägen, Drottninggatan, Nydqvistgatan och utmed baksidan av fastigheterna på Magnus Åbergsgatan. Programområdet är cirka 10 hektar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla miljön kring Campusområdet. Syftet kommer att bearbetas och preciseras under detaljplanearbetets gång. Detaljplanearbetet ska utgå från de målbilder och strategier som anges i planprogrammet för tätortsutbyggnad vid Hults höjd. 

Planprogram

Planprogrammet utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av Campusområdet.

Förslag ges på en översiktlig struktur för bebyggelse, grönytor, allmän plats samt gång- och cykelvägar vilket illustreras i tillhörande strukturplan. Huvuddragen i förslaget är en expansion på ytor som redan är ianspråktagna eller ligger utmed större vägar. Grönska föreslås få en framträdande roll i framtidens campus där även plats för fler studentbostäder föreslås. Parkeringar samlas i ett mobilitetshus där även andra mobilitetslösningar och servicefunktioner kan inrymmas.

Utvecklingen av campusområdet föreslås ske utifrån fyra målbilder; Plats för att växa, Ett grönt och hållbart campus, Mer stadsliv och Hållbar mobilitet.

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor tillhörande detaljplanen. Nedan finns handlingarna för planprogrammet.

Programhandlingar

Programhandling.pdf

Strukturplan.pdf

Undersökning av miljöpåverkan.pdf

Samrådsredogörelse.pdf

Utredningar

Skyfalls- och dagvattenutredning.pdf

Trafikutredning.pdf

Analys av ekosystemtjänster.pdf

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

I maj 2021 genomfördes en enklare medborgardialog i form av en digital enkät på grund av rådande restriktioner mot covid-19. Information om enkäten gick ut via Samhällsbyggnadsförvaltningens sociala mediekonton, affischer på stadens bibliotek och på campus, samt som information på City Trollhättans respektive Högskolan Västs intranät. Resultatet från enkäten finns sammanfattat i programhandlingen. 

Utredningar

Arbetet med utredningar och programhandlingar har pågått sedan början på 2021. Utredningarna är sammanfattade i programhandlingen. För fördjupade analyser, bedömningar och beskrivningar hänvisas till utredningarna som finns publicerade högst upp på sidan under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor". 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Programsamråd ägde rum mellan den 12 december och den 2 februari 2023. Tisdagen den 17 januari anordades ett samrådsmöte på Högskolan Väst. På samrådsmötet gavs information om programförslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna planprogrammet

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 7 juni 2023. Planprogrammet utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av Campusområdet. De kvalitetsaspekter och målsättningar som finns i programmet ska vidareutvecklas och säkerställas i detaljplanearbetet. Flera fördjupade utredningar ska göras vilka blir avgörande i detaljplaneringen av exempelvis bebyggelsens placering och andra åtgärder. Målsättningen är att starta upp detaljplanearbetet hösten 2023 efter ett politiskt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samrådsredogörelse

Till programhandlingen medföljer en samrådredogörelse där alla inkomna synpunkter under samrådstiden sammanfattas och besvaras. I samrådsredogörelsen framkommer även vilka kompletteringar och ändringar som gjorts i programhandlingen mellan samråd och godkännande och de ställningstaganden som ligger bakom. Programhandlingarna finns under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Här börjar vi arbetet med detaljplan

Ett planprogram har tagits fram för området vilket anger de utgångspunkter och mål som ska ligga till grund för detaljplanearbetet. Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. 

Information och dialog med berörda

Under arbetet med planprogrammet genomfördes dialoger med närboende. När vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra ytterligare dialoger med de som berörs av den nya planen. 

När det finns ett förslag till detaljplan kommer samråd och granskning genomföras i enlighet med Plan-och bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. När ett samrådsförslag finns framme informeras berörda fastighetsägare via brev. 

Utredningar och fältarbete

Flera utredningar har tagits fram till planprogrammet. Under hösten 2023 fortsätter arbetet med att ta fram fördjupade utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta kan det förekomma en del fältarbeten i området. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN