Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Gullriset 2

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för del av Gullriset 2, bostäder, Skoftebyn. Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Området är beläget i nordvästra delen av Skoftebyn intill Innovatumområdet. Platsen ligger där Nystersvägen i öster möter Göteborgsvägen i öster. Ytan på den del av fastigheten som berörs omfattar ca 2600 kvm. Den kvarvarande delen av fastigheten består av en grusad parkeringsyta på andra sidan Nysätersvägen, denna del omfattas inte av föreslaget planområde. Fastigheten ägs av Nysätersvägen 2 utveckling AB. Den befintliga byggnaden på fastigheten används idag för auktionsverksamhet.

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bostadstyp, lägenheter i flerbostadshus, som komplement till det huvudsakliga befintliga utbudet i Skoftebyn, vilket är villor/småhus. En blandad bebyggelse förespråkas av gällande översiktsplan och kan även bidra till en ökad social hållbarhet i stadsdelen. Detaljplanen ska även möjliggöra för ett hållbart boende utifrån socialt och ekologiskt perspektiv. I det fortsatta planarbetet ska därför förutsättningar utredas för hur projektet kan bidra till närområdet genom att till exempel skapa platser för människor att mötas, bidra till en trygg och livfull vistelsemiljö, stärka den biologiska mångfalden genom grönytor och planera för hållbara mobilitetslösningar.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill redan nu komma i kontakt med dig som bor i närområdet och bjuder därför in till ett digitalt informationsmöte. På informationsmötet kommer vi att informera om hur planeringsprocessen går till och på vilket sätt närboende kan yttra sig, vad en detaljplan innebär och hur tidplanen ser ut. 

Informationsmötet sker via Microsoft Teams den 18 maj kl. 17.00. Anmälan ska göras via e-post till stina.gjertsen@trollhattan.se. I anmälan behöver du ange namn, e-postadress och telefonnummer för att vi ska kunna återkomma med information och länk till det digitala mötet. Anmälan ska lämnas senast två dagar innan mötet.

För dig som inte har möjlighet att närvara på mötet så kommer information att vara tillgänglig på här på vår hemsida efter att mötet ägt rum. 

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Under samrådet kommer vi hålla ett samrådsmöte då vi träffas i stadshuset eller någonstans i närheten av planområdet. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

De utredningar som tas fram är dagvatten/skyfallsutredning, geoteknisk utredning, bullerutredning, trafikutredning, kulturmiljöutredning.

I detaljplanearbetet planeras det även att ta fram en stor social konsekvensanalys, ett gestaltningsprogram och studera planens påverkan på ekosystemtjänster.

Här börjar vi arbete med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

 

Här kommer du att hitta du bilagor och utredningar som är kopplade till planen. 

Senast granskad 2022-05-13 av STIGJE