Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Gullriset 2

SAMRÅD – Detaljplan för del av Gullriset 2 med flera, bostäder, Skoftebyn. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Enligt översiktsplanen ska hela Trollhättan utvecklas och byggas tätare. Idag finns många platser runt om i staden som kan utnyttjas på ett bättre och mer effektivt sätt, och ett större fokus ska läggas på att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark. I Skoftebyn, som domineras av småhus, finns behov av lägenheter som komplement till den befintliga bebyggelsen. Nya lägenheter möjliggör för äldre personer att bo kvar i sitt område även om de av olika anledningar väljer att inte bo kvar i sin villa, samt ger unga en möjlighet att flytta hemifrån.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus som komplement till utbudet av villor och småhus i Skoftebyn. Syftet är också att möjliggöra för centrumverksamhet i bottenplan mot korsningen mellan Nysätersvägen och Göteborgsvägen. Platsens karaktär och kulturhistoriska värde som länk mellan den småskaliga bostadsbebyggelsen i Skoftebyn och det storskaliga Innovatum ska tas tillvara och den nya byggnaden ska genom sin höjd och volym knyta ihop stadsdelarnas skala och ta hänsyn till den befintliga stadsbilden.

Vidare syftar detaljplanen till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på Gullrisgatan.

Planområde

Planområdet är beläget i norra delen av Skoftebyn intill Innovatumområdet. Planområdet omfattar del av fastigheten Gullriset 2, del av korsningen mellan Göteborgsvägen och Nysätersvägen samt del av Gullrisgatan. Planområdet omfattar cirka 4200 m2.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör flerbostadshus i 3-4 våningar på del av fastigheten Gullriset 2. Cirka 40 nya lägenheter möjliggörs samt centrumverksamhet i den norra delen av fastigheten. Den föreslagna byggnaden placeras längs Göteborgsvägen och tillåts vara 4 våningar i korsningen mot norr. Korsningen utgör en viktig fond och entré till Skoftebyn där många människor rör sig.  Genom en högre byggnadshöjd markeras platsens betydelse och möter den storskaliga bebyggelsen på Innovatum. I bottenplan mot korsningen tillåts både centrumverksamhet och bostäder. På detta sätt kan användningen anpassas efter rådande behov och efterfrågan. Byggnaden trappar sedan ner till tre våningar längs Göteborgsvägen för att möta skalan på villabebyggelsen i kvarteret Gullriset.

Detaljplanen möjliggör även för en ny gång och cykelkoppling längs Gullrisgatan som kopplar ihop Nohabgatan, via Gullrisgatan, med Göteborgsvägen. På Innovatumområdet finns många målpunkter, inte minst för barn och unga. Gullrisgatan är en viktig länk mellan Skoftebyn och Innovatumområdet men saknar idag cykelbana och det finns behov av en trygg koppling för oskyddade trafikanter.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen.

 

Planhandlingar

Vi arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Du når enkäten via länken nedan.

Tyck till om vår nya planbeskrivning!

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Digital 3D-modell

3D-modell

Utredningar

Gestaltningsskiss

Solstudie

Kulturhistorisk utredning

Landskapsutredning

Ekosystemtjänstanalys

Undersökning av miljöpåverkan

Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Trafikutredning

Trafikbuller

Externbuller

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

Undersökningar och platsbesök

Som underlag till detaljplanen tas det fram nödvändigt utredningar för att få reda på exempelvis geotekniska och markmiljötekniska förutsättningar, vilket förutsätter fältarbete och provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare.

Det görs även en del platsbesök i och runt planområdet för att samla in information som underlag till detaljplanen.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. I februari 2023 upprättades ett förslag till detlaljplan för vilken Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd. Samrådet ägde rum mellan den 6 mars och 16 april 2023.

Samrådsmöte

Tisdagen den 28 mars 2023 klockan 17:00-19:30 hölls ett samrådsmöte i öppet hus-form i byggnad 74 på Innovatumområdet. På samrådsmöte gavs information om planförslaget och processen. Representanter från plankontoret samt exploatören Nysätersvägen 2 AB fanns närvarade på mötet för att svara på frågor. Det som sakägare och närboende främst hade kommentarer kring gällde ökad skuggpåverkan och insyn på grannfastigheter samt föreslagen byggnadshöjd och skala på ny bebyggelse.

Under samrådsmötet inkom en del synpunkter och förbättringsförslag på den 3D-modell som finns tillgänglig för planförslaget. Modellen har uppdaterats efter samrådsmötet. De uppdateringar som gjorts är:

  • Möjlighet att använda ett verktyg för att testa siktlinjer och insyn. Verktyget kan vara långsamt så vid problem, kika på den via datorn i stället.
  • Möjlighet att tända ett lager som illustrerar den maximala byggrätt som detaljplanen medger. Detta ger en mer rättvis bild av exempelvis skuggpåverkan eftersom de förslag som är illustrerat av exploatören bara utgör en möjlig utformning.
  • De planerade studentbostäderna på Innovatumområdet ligger nu i ett separat lager som är möjligt att tända och släcka.
  • Den befintliga byggnaden är flyttad 0,5 meter från Göteborgsvägen. Detta eftersom vi upptäckte att volymen låg placerad fel i modellen. Volymen sticker fortfarande ut lite i förhållande till den tillåtna byggnaden, och är alltså inte helt korrekt. Detta kommer att justeras av arkitekten till detaljplanens granskningsskede.

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi på plankontoret arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som användare och läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Dina svar kommer att hjälpa oss att utveckla planprocessen så att du som medborgare på ett enkelt sätt kan få till dig rätt information. Du når enkäten via länken nedan.

Tyck till om vår nya planbeskrivning!

 

Nya digitala verktyg

För att på ett nytt och spännande sätt visualisera hur planförslaget kommer att upplevas har vi skapat en 3D-modell av planområdet. Arkitekterna Krook och Tjäder har tagit fram ett bebyggelseförslag som visar hur den nya byggnaden på Gullriset 2 kan utformas. I modellen kan du tända och släcka den nya och den befintliga byggnaden. Du har möjlighet att förflytta dig i stadsmiljön för att få en förståelse för hur den nya byggnaden kommer att upplevas från gaturummet eller från din egen fastighet. Det finns även möjlighet att se hur byggnader kastar skuggor vid olika tidpunkter på dygnet och året. I modellen visualiseras också de studentbostäder som Eidar har fått bygglov att bygga på Innovatumområdet. Dessa ingår dock inte i planområdet för Gullriset 2.

Du når 3D-modellen via länken, eller på mobilen via QR-koden nedan.

QR-kod cesium.png

3D-modell Gullriset 2

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-04-17 av STIGJE