Planprogram för tätortsutbyggnad vid Hults höjd

Kommunstyrelsen har gett planbesked för att pröva en utbyggnad av tätorten med 500 nya bostäder i Hults höjd. Innan detaljplanearbetet påbörjas ska ett planprogram tas fram för att pröva områdets förutsättningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna att uppföra ett nytt bostadsområde med en blandning av småhus; villor, radhus, parhus och eventuellt lägre byggnader med lägenheter, samt att studera möjligheten och behovet av kompletterande samhällsservice kopplat till områdets utveckling. Natur och hälsa samt ett rikt och rörligt friluftsliv är grundläggande värderingar i vidareutvecklingen av området.

Planprogram

I ett planprogram tas ett bredare grepp om området för att djupare utreda hur det påverkas och vilka faktorer, värden och intressen som behöver värnas. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. I det specifika fallet ska planprogrammet också visa på hur mycket kommunal mark som kan bli aktuell för en markanvisning till NOFAB, som ansökt om planbeskedet. NOFAB äger en del av marken som ingår i planområdet och övrig mark äger Trollhättans Stad. Planprogrammets geografiska avgränsning bestäms under programarbetet.

Tidig dialog

Under hösten fokuserar vi på att prata mer med de som lever och rör sig i området kring Hults höjd. Under dialogtillfället vill vi fördjupa vår förståelse över vilka kvalitéer som finns i området idag och hur närboende vill att området ska utvecklas i framtiden. Utöver att lyssna och samla in synpunkter under mötet kommer vi även att presentera de förutsättningar som utredningarna har påvisat och svara på frågor. Utöver tillfället för dialogmötet gör vi särskilda insatser för att nåt ut till barn och unga genom att vända oss till förskola, skola och fritidsgård som finns i området. 
 

Dialogmöte

Onsdagen den 6 oktober höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett dialogmöte på Skogshöjdens fritidsgård. Det var många som deltog under kvällen och bidrog till flera interessanta diskussioner. En sammanfattning av dialogmötet läggs ut på denna sida inom kort.  
 

Programsamråd

När förslag till planprogram är framtaget blir det ett formellt samråd där det återigen finns möjlighet att lämna sina synpunkter. 
 

Kontakt

Om ni har frågor, funderingar eller redan nu vill lämna synpunkter på planarbetet är ni välkomna att kontakta planarkitekterna som arbetar med planprogrammet:
 

Informationsmöte

Den 17 april höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när ett planprogram tas fram. Även NOFAB var med på mötet och informerade om sina visioner och idéer om området. Presentationen och minnesanteckningarna från mötet finns att tillgå längst ned på denna sida under rubriken relaterad information.

SAMMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-10-18 av Hjalmar Oskarsson