Planprogram för tätortsutbyggnad vid Hults höjd

Kommunstyrelsen har gett planbesked för att pröva en utbyggnad av tätorten med 500 nya bostäder i Hults höjd. Innan detaljplanearbetet påbörjas ska ett planprogram tas fram för att pröva områdets förutsättningar.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna att uppföra ett nytt bostadsområde med en blandning av småhus; villor, radhus, parhus och eventuellt lägre byggnader med lägenheter, samt att studera möjligheten och behovet av kompletterande samhällsservice kopplat till områdets utveckling. Natur och hälsa samt ett rikt och rörligt friluftsliv är grundläggande värderingar i vidareutvecklingen av området.

Planprogram

I ett planprogram tas ett bredare grepp om området för att djupare utreda hur det påverkas och vilka faktorer, värden och intressen som behöver värnas. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. I det specifika fallet ska planprogrammet också visa på hur mycket kommunal mark som kan bli aktuell för en markanvisning till NOFAB, som ansökt om planbeskedet. NOFAB äger en del av marken som ingår i planområdet och övrig mark äger Trollhättans Stad. Planprogrammets geografiska avgränsning bestäms under programarbetet.

Informationsmöte

Den 17 april höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när ett planprogram tas fram. Även NOFAB var med på mötet och informerade om sina visioner och idéer om området. Presentationen och minnesanteckningarna från mötet finns att tillgå längst ned på denna sida under rubriken relaterad information. Nedan följer en kortare sammanfattning av informationsmötet.

Trafik

Många frågor under mötet rörde den framtida trafikutformningen. En trafikutredning för området kommer att genomföras där lämpliga förslag på nya gator och utfarter ska undersökas. En tidig utredning görs för att titta på förutsättningarna och för att få ett bra underlag i fortsatta diskussioner. Flera alternativ kommer att utredas och presenteras under programsamrådet.Trollhättans Stad kommer att informera om förslaget när arbetet har kommit längre. 

Byggnation

I program- och detaljplanearbetet prövas lämpligheten för tätortsutbyggnad om 500 bostäder där utredningarna utgör ett viktigt underlag. Nofab bekostar utredningar och kommunen bestämmer vad som ska utredas i programarbetet och i efterföljande detaljplaner. Nofab planerar att bygga ut området etappvis, i vilken ordning byggnationen kommer att ske är svårt att svara på ett så här tidigt skede. Det är först när detaljplan/detaljplaner har vunnit laga kraft som byggnation kan påbörjas. Nofab framför att det inte kommer att köras byggtrafik på ordinarie vägar i närtid. Vad som händer om ett år och längre fram är svårt att svara på i detta skede.

Social hållbarhet

Trollhättans Stad arbetar med social hållbarhet och har ett verktyg i planeringen som heter Social Konsekvensanalys. Antingen kan en ”liten social konsekvensanalys” eller en ”stor social konsekvensanalys” genomföras. I detta fall är det en stor social konsekvensanalys som ska genomföras. I konsekvensanalysen resonerar flera parter inom Trollhättans Stad utifrån frågeställningar om sociala aspekter för att identifiera problem och hitta bra lösningar. 

Markanvändning

Nofab äger den största delen av marken inom programområdet och får beställa utredningar och ta fram planprogram som även berör delar av kommunens mark. Det är först efter programarbetet som vi vet hur stor andel kommunal mark som berörs av utbyggnaden. Kommunen har möjlighet att göra en direktanvisning och i det här fallet anses det vara relevant då Nofab äger en stor andel mark i området. Hultsjöns rekreativa värden lyftes som värdefulla och vikten av att ta med det mänskliga perspektivet i utredningarna.

Kommunikation

Dialog med närboende kommer att ske under hösten. Det är ännu inte bestämt hur dialogen ska gå till eller vad fokus ska ligga på. Trollhättans Stad har föreslagit att föra en diskussion kring gröna värden och rekreation i området. I samband med programsamrådet, som är en formell del av processen, finns det även möjlighet att lämna synpunkter. Vill man kommunicera synpunkter redan nu går det bra att göra det via mejl eller telefon till Johanna Berg och Hjalmar Oskarsson, se kontaktuppgifter högst upp på sidan. 

Kommande utredningar

Naturvärdesinventering
Trafikutredning
Dagvattenutredning
Geoteknisk utredning
Landskapsanalys
Bullerutredning
Riskutredning

Tidplan

Utredningar våren-hösten 2021
Dialog hösten 2021
Förslag till program vintern 2021
Programsamråd årsskiftet 2021/2022. Cirka 6 veckor
Godkännande av program sommaren 2022
Detaljplanearbete kan tidigast starta hösten 2022

SAMMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-04-22 av Clara Bengtsson