En bild tagen ovanifrån som visar Hults höjd

Tätortsutbyggnad vid Hults höjd

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Överby 10:5 och 10:6 med flera, tätortsutbyggnad vid Hults höjd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområdet

Planområdet är beläget cirka 4,5 kilometer norr om Trollhättans centrum, i norra delen av stadsdelen Överby. Området är kuperat och marken består i huvudsak av skogsmark som används för skogsbruk och för rekreation av närboende. I öster avgränsas planområdet av E45 och i väster av Vänersborgsvägen. I söder ligger Överby handelsområde och i norr ett skogsområde som angränsar till riksväg 44/E45 och Vänersborgs kommun.

Området omfattar fastigheterna Överby 10:5 och 10:6 som ägs av Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB (NOFAB), tillsammans cirka 26 hektar. Området omfattar även delar av omkringliggande kommunägda fastigheter samt några mindre privatägda fastigheter. Planområdet är totalt cirka 95 hektar stort. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla miljön kring Hults höjd och Hultsjön till ett naturnära bostadsområde med en variation av bostadstyper och ny samhällsservice som ska kopplas samman med omkringliggande bebyggelse och stadsdelar. 

Detaljplanearbetet ska utgå från de målbilder och strategier som anges i planprogrammet för tätortsutbyggnad vid Hults höjd. 

Planprogram

Planprogrammet utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av Hults höjd.

Förslag ges på en översiktlig struktur för bebyggelse, gator, grönytor och mötesplatser i området vilket illustreras i en strukturplan. Förslaget ger förutsättningar för omkring 500 nya bostäder med en blandning av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter. I området ges utrymme för en ny förskola och områdeslekplats samt gång- och cykelvägar som utgör viktiga stråk och förbinder utbyggnadsområdet med omgivande bebyggelse och stadsdelar.

Utvecklingsinriktningen i planprogrammet går i linje med intentionerna i Trollhättans stads översiktsplan, ÖP 2013 - Plats för framtiden. Inriktningen kompletterar övriga bostadsprojekt i Trollhättan och är en viktig del i stadens ambitioner att växa mot 70 000  invånare år 2030, samt att bygga ett Trollhättan för alla.

Planprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2021 träffat närboende och andra som lever och rör sig i området kring Hults höjd vid tre olika tillfällen.

Den 17 april höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när ett planprogram tas fram. Även NOFAB var med på mötet och informerade om sina visioner och idéer om området. 

Den 6 oktober höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett dialogmöte på Skogshöjdens fritidsgård. Under dialogtillfället ville vi fördjupa vår förståelse över vilka kvalitéer som finns i området idag och hur närboende vill att området ska utvecklas i framtiden. Utöver att lyssna och samla in synpunkter presenterades de förutsättningar som utredningarna har påvisat och svarade på frågor. Det var många som deltog under kvällen och bidrog till flera intressanta diskussioner. 

Den 14 december anordnade kommunen ett informations- och dialogmöte om trafikutredningen som tagits fram till planprogrammet. Under mötet presenterades de vägdragningar som undersökts och vilka slutsatser utredningen dittills kommit fram till.

Minnesanteckningar och material från dialogtillfällena finns att tillgå högst upp på denna sida under "Planhandlingar, utredningar och bilagor".

Utredningar

Arbetet med utredningar och programhandlingar har pågått sedan i april 2021. Resultaten från utredningar visar att marken inom programområdet lämpar sig väl för bebyggelseutveckling. Utredningarna är sammanfattade i programhandlingen. För fördjupade analyser, bedömningar och beskrivningar hänvisas till utredningarna som finns publicerade högst upp på sidan under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor". 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

I mars 2022 upprättades ett förslag till programhandlingen för vilken
Kommunstyrelsen fattade beslut om samråd. Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Programsamråd ägde rum mellan den 21 mars och den 8 maj och torsdagen den 7 april höll Samhällsbyggandsförvaltningen i ett samrådsmöte i Skogshöjdens fritidsgård. På samrådsmötet gavs information om programförslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter. Samrådsmötet var välbesökt med över 100 besökare och totalt skickades 32 yttranden in under samrådstiden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna planprogrammet

Planprogrammet utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av Hults höjd. De kvalitetsaspekter och målsättningar som finns i programmet ska vidareutvecklas och säkerställas i detaljplanearbetet. Flera fördjupade utredningar ska göras vilka blir avgörande i detaljplaneringen av exempelvis bebyggelsens placering och andra åtgärder. Målsättningen är att starta upp detaljplanearbetet i november efter ett politiskt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samrådsredogörelse

Till programhandlingen medföljer en samrådredogörelse där alla inkomna synpunkter under samrådstiden sammanfattas och besvaras. I samrådsredogörelsen framkommer även vilka kompletteringar och ändringar som gjorts i programhandlingen mellan samråd och godkännande samt de ställningstaganden som ligger bakom. Programhandlingarna finns under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Här börjar vi arbetet med detaljplan

Ett planprogram har tagits fram för området vilket anger de utgångspunkter och mål som ska ligga till grund för detaljplanearbetet. Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. 

Information och dialog med berörda

Under arbetet med planprogrammet genomfördes dialoger med närboende. När vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra ytterligare dialoger med de som berörs av den nya planen. 

När det finns ett förslag till detaljplan kommer samråd och granskning genomföras i enlighet med Plan-och bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. När ett samrådsförslag finns framme informeras berörda fastighetsägare via brev. 

Utredningar och fältarbete

Flera utredningar har tagits fram till planprogrammet. Under våren och sommaren fortsätter arbetet med att ta fram fördjupade utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del fältarbeten i området och det kan även förekomma provtagningar. 

De utredningar som ska tas fram och kräver fältarbeten är fågel- och groddjursinventering, geoteknisk och bergteknisk utredning, markmiljöteknisk utredning samt arkeologisk undersökning.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN