En bild tagen ovanifrån som visar Hults höjd

Planprogram för tätortsutbyggnad vid Hults höjd

SAMRÅD – Planprogram för tätortsutbyggnad vid Hults höjd, Överby 10:5 och 10:6 med flera, Överby. Kommunstyrelsen har beslutat om att skicka ut programförslaget på samråd. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Programområde

Programområdet är beläget cirka 4,5 kilometer norr om Trollhättans centrum, i norr delen av stadsdelen Överby. Området är kuperat och marken består i huvudsak av skogsmark som används för skogsbruk och för rekreation av närboende. I öster avgränsas programområdet av E45 och i väster av Vänersborgsvägen. I söder ligger Överby handelsområde och i norr ett skogsområde som angränsar till riksväg 44/E45 och Vänersborgs kommun.

Området omfattar fastigheterna Överby 10:5 och 10:6 som ägs av Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB (NOFAB), tillsammans cirka 26 hektar. Området omfattar även delar av omkringliggande kommunägda fastigheter samt några mindre privatägda fastigheter. Programområdet är totalt cirka 95 hektar stort.

Syfte med planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att övergripande studera och föreslå hur miljön kring Hults höjd och Hultsjön kan utvecklas till ett naturnära bostadsområde med en variation av bostadstyper och ny samhällsservice. Området är en utveckling av norra Trollhättans tätort och ska kopplas samman med omkringliggande bebyggelse och stadsdelar.

Förslag ges på en översiktlig struktur för bebyggelse, gator, grönytor och mötesplatser i  området vilket illustreras i två förslag på strukturplaner; benämnda Alternativ A och Alternativ B. Skillnaderna mellan strukturplanerna är i huvudsak dragningen av infartsvägen till området och den byggda miljön kring den.

Förslagen ger förutsättningar för omkring 500 nya bostäder med en blandning av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter. I området ges utrymme för en ny förskola och områdeslekplats samt gång- och cykelvägar som utgör viktiga stråk och förbinder utbyggnadsområdet med omgivande bebyggelse och stadsdelar.

Planprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2021 träffat närboende och andra som lever och rör sig i området kring Hults höjd vid tre olika tillfällen

Den 17 april höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när ett planprogram tas fram. Även NOFAB var med på mötet och informerade om sina visioner och idéer om området. 

Den 6 oktober höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett dialogmöte på Skogshöjdens fritidsgård. Under dialogtillfället ville vi fördjupa vår förståelse över vilka kvalitéer som finns i området idag och hur närboende vill att området ska utvecklas i framtiden. Utöver att lyssna och samla in synpunkter presenterades de förutsättningar som utredningarna har påvisat och svarade på frågor. Det var många som deltog under kvällen och bidrog till flera interessanta diskussioner. 

Den 14 december anordnade kommunen ett informations- och dialogmöte om trafikutredningen som tagits fram till planprogrammet. Under mötet presenterades de vägdragningar som har undersökts och vilka slutsatser utredningen hittills kommit fram till.

Minnesanteckningar och material från dialogtillfällena finns att tillgå högst upp på denna sida under "Programhandlingar, utredningar och bilagor".

 

Utredningar

Arbetet med utredningar och programhandlingar har pågått sedan i april 2021. Resultaten från utredningar visar att marken inom programområdet lämpar sig väl för bebyggelseutveckling. Utredningarna är sammanfattade i programhandlingen.
För fördjupade analyser, bedömningar och beskrivningar hänvisas till utredningarna som finns publicerade högst upp på sidan under fliken "Programhandlingar, utredningar och bilagor". 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Programsamråd ägde rum mellan den 21 mars och den 8 maj. Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Aktuella planhandlingar hittar du under fliken "Programhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. 

Torsdagen den 7 april kl 16:00-20:00 bjuder Samhällsbyggandsförvaltningen in till ett samrådsmöte i Skogshöjdens fritidsgård på Bergtäktsvägen 1. Det är drop-in under kvällen så ingen anmälan behövs. På samrådsmötet ges information om programförslaget och du får även möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter.

Samrådsredogörelse

När samrådstiden är slut kommer alla inkomna synpunkter besvaras och publiceras i en samrådsredogörelse. Programhandlingen kommer att bearbetas och ett färdigt planprogram, inklusive samrådsredogörelsen, går till kommunstyrelsen för godkännande. Det sker preliminärt i augusti 2022.

Här beslutar politiker om att godkänna planprogrammet

Efter att planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen följer arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner där markanvändningen och utvecklingen av området bestäms ytterligare. Det kan startas upp tidigast i september 2022.

Här börjar vi arbetet med detaljplan

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2022-05-09 av HJAOSK