Blåvinge fjäril

Grönplan för Trollhättans tätorter

En grönplan för Trollhättans tätorter ska tas fram som ett underlag i kommunens planering.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

En grönplan för Trollhättans tätorter ska tas fram som ett underlag i kommunens planering. Syftet med planen är att

  • Beskriva grönstrukturens betydelse i tätortsmiljön.
  • Utgöra underlag för kommande arbete avseende grönstrukturens användning, utveckling och bevarande i Trollhättan.
  • Underlätta bedömningar vid framtida exploateringar samt säkerställa gröna ytor för framtiden genom tydliga riktlinjer, som antas politiskt.
 

Det här ska göras

 
 
  • Under 2022 har en konsult upphandlats som hjälp i arbetet och under 2022 och 2023 har alla tätortsytor inventerats med avseende på naturvärden. Arbete pågår med att utforma en färdig plan med fakta och förslag till politiskt antagna riktlinjer. En projektplan som beskriver målet med arbetet antogs av kommunstyrelsen under 2022.
  • Ett färdigt utkast till plan planeras till i början av 2024. Därefter kommer planen att samrådas inför politisk behandling senare under 2024.
 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2024-01-03 av JOSÅKEBEN