Ängsmark med symbol av illustrerade djur och växter med texten "för biologisk mångfald i Trollhättan"

Inventering av skötta gräsytor

Tillsammans med Eidar och Kraftstaden låter vi gräset växa på utvalda ytor för att undersöka om en anpassad skötsel av dem kan bidra till en ökad artmångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Genom förändrad markanvändning, att människan inte brukar jorden på samma sätt som förr, har ängsmarker och betesmarker minskat dramatiskt de senaste 100–150 åren. Idag återstår endast 1% av de artrika ängsmarker som en gång fanns. Tillsammans med de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden vill vi undersöka vilka gräsytor som har potential att ställas om till blomrika ängslika marker och på så sätt bidra till en ökad mångfald av blommande växter, fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter.

Målsättning med projektet

Stärka och öka den biologiska mångfalden av pollinerande insekter och inhemska växter.

 

Det här ska göras

 
 

Genomfört:

  • Urval av gräsytor.
  • Inventering av sammanlagt ca 120 hektar gräsytor på kommunens, Eidars och Kraftstaden mark.
  • Inventering av pollinerande insekter på 5 olika lokaler.

Kommande:

  • Vi inväntar konsultens rapport.
  • Utifrån rapportens resultat ska vi välja ut ytor där skötseln ska ställas om.
 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN