Visualiseringsbild över hur Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Nu är det dags att bygga om Kungsgatan! Planen är att omvandla gågatan till en tydlig park- och paradgata, med gångstråk, plats att sitta, uterum för arbete och socialt umgänge. Det blir en nära nog bilfri gata, anpassad för gångtrafikanter och cyklister.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

 

Status i projektet

Pågående

 

 

 

Trafikstörningar

Under ombyggnationen påverkas framkomligheten på Kungsgatan. 

 

 

Senaste nytt i projektet

Kungsgatan efter nedtagning av allén i Trollhättan

Nedtagning av allén på Kungsgatan klar – så fortsätter projektet

Nedtagningen av allén på Kungsgatan från Föreningsgatan till Garvaregatan gick snabbare än planerat. Och fler träd än inventeringen hade visat var drabbade av röta. Nu fortsätter projektet med ambitionen att göra det så trivsamt som möjligt under

6 september 2023
Visionsbild på Kungsgatan

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan

Två miljoner besökare per år och många år sedan senaste ombyggnationen – nu har det blivit dags för Kungsgatan att få sig ett rejält ansiktslyft, både under och över mark. Den 4 september påbörjas ombyggnationen.

22 augusti 2023
 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Varje år besöks Kungsgatan av ungefär 2 miljoner människor! Det var många år sedan gatan senast byggdes om och den är i behov av renovering. Gågatan är ett av stadskärnans viktigaste stråk för handel, kultur, restaurang- och cafébesök. För att locka fler människor till centrum, få dom att trivas riktigt bra och gynna det lokala näringslivet behöver vi satsa lite extra på Kungsgatan - för att den ska bli den praktfulla gatan som den faktiskt ska vara, mitt i centrala Trollhättan. 

Målet med ombyggnationen

Kungsgatan ska bli en park- och paradgata som får dig att vilja stanna. Gatan utvecklas för att passa flera olika målgrupper där lek, sociala mötesplatser och grönska ges stort utrymme. Höj- och sänkbara pollare installeras för att förhindra obehörig trafik samt för att skapa en gata där gång- och cykeltrafik prioriteras.

 

Vi bygger för en hållbar framtid

 

I varje projekt vi genomför jobbar vi lite extra med att hitta lösningar som gynnar klimat, miljö och biologisk mångfald.

Det här gör vi på Kungsgatan

 • Vi bygger regnbäddar som ska samla dagvatten som vi sedan kan vattna våra planteringar med. 
 • Vi anlägger 440 kvadratmeter planteringar där växterna är särskilt utvalda för att främja biologisk mångfald. 
 • Material som tas bort från Kungsgatan återbrukas och återanvänds i andra projekt i Trollhättan.  
 

Det här ska göras - mer om Kungsgatans utveckling


Plats för möten

Kungsgatan är en plats för möten mellan människor. Det blir gott om sittplatser i olika former som anpassas för olika målgrupper.

Plats för lek

Lek är ett självklart inslag på Kungsgatan. Efter ombyggnationen får leken ännu mer utrymme.

Plats för grönska

440 kvadratmeter ny grönska på Kungsgatan! Det blir i form av planteringar – som hjälper oss att ta hand om dagvatten på ett effektivt och smart sätt och gynnar den biologiska mångfalden.

Plats för dig som går och cyklar

På Kungsgatans gågata är det gående och cyklister som ska ha mest plats och kunna ta sig fram tryggt och säkert. Säkerhetspollare installeras för att minska biltrafik på gatan. Dessutom 300 nya, fräscha cykelställ.

En trygg plats

Belysning är en viktig del för att skapa trygghet. Kungsgatan får 190 belysningspunkter efter ombyggnationen. Lysande!

Föryngring av allén

Besiktningar som genomförts på allén längs Kungsgatan visar på skador i krona och stam men också i rotsystemet på många av de befintliga lindarna. Målet är en livskraftig och trygg allé från Föreningsgatan till och med Garvaregatan. Allén föryngras och återplanteras i samma stil som vid Drottningtorget. Träden, som är avenbok, blir 8–12 meter höga, 3–4 meter breda och har en mindre krona som kräver mindre beskärning. På Kungsgatan blir det också inslag av körsbärsträd vid tvärgatorna. 

Kungsgatans golv

På Kungsgatan läggs betongmarkplattor i olika nyanser och storlekar för att skapa en levande yta. Det är liknande markplattor som idag finns på Drottningtorget. Det innebär att Kungsgatan och torget vävs samman på ett ännu tydligare sätt. Trollhättans Walk of Fame som idag finns på Storgatan flyttas till Kungsgatan där den bättre hör hemma, i närheten av biograf och Film i Västs huvudkontor på Drottningtorget.

Arbete under marken - Trollhättan Energi

I samband med ombyggnationen av Kungsgatan ska Trollhättan Energi göra viktiga arbeten under mark. De ska lägga ned ny dricksvattenledning, ny spillvattenledning och ny dagvattenledning. När de ändå gräver passar de också på att komplettera, underhålla och bygga ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet. Varför?

 • För att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och minska risken för källaröversvämningar. Idag har området ett kombinerat spill- och dagvattensystem med ledningar och tunnlar från ca 1960-talet.
 • Genom att separera spillvattnet från dagvattnet leds det rena dagvattnet direkt ut i Göta älv och minska belastningen på Arvidstorps avloppsreningsverk. Det sparar både energi och miljö.
 • När spillvattnet separeras från dagvattnet och större ledningar läggs ned får spillvattnet mer plats vilket minskar risken för källaröversvämningar vid stora skyfall. Tidigare har vattnet helt enkelt inte fått plats vilket gör att det tränger tillbaka och kommer upp i fastigheterna.
 
Visionsbild över Kungsgatan 2025 med en playknapp på

Se filmen med visionsbilder på Kungsgatan

Klicka för att se filmen som tar med dig på en tur på Kungsgatan efter ombyggnationen är klar, år 2025. Detta är visionsbilder och vissa delar kan skilja sig från hur det blir i verkligheten.

Se filmen med visionsbilder på Kungsgatan

 

Kungsgatan1.jpg

Kungsgatan2.jpg

Kungsgatan3.jpg

Kungsgatan4.jpg

Kungsgatan5.jpg

Kungsgatan6.jpg

 

Process

 
 

Etapp 1

Det första som händer på Kungsgatan är att träden i allén på sträckan Föreningsgatan-Garvaregatan tas ned. Nya träd återplanteras sedan etappvis. 

Arbete på Kungsgatan, sträckan Föreningsgatan-Magasinsgatan och Olof Palmes gata-Garvaregatan. Det här ska göras:

 • Trollhättan Energi byter vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs sidorna. Kompletterar, underhåller och bygger ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet.
 • Arbete i mittpartiet (allén) med el, murar, trädgropar, planteringar.
 • Nya markplattor på hela sträckan.

IllustrationKungsgatan_webb.PNG

 

Etapp 2

Arbete på Kungsgatan, sträckan Magasinsgatan-Olof Palmes gata. Det här ska göras:

 • Trollhättan Energi byter vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs sidorna. Kompletterar, underhåller och bygger ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet.
 • Arbete i mittpartiet (allén) med el, murar, trädgropar, planteringar.
 • Nya markplattor på hela sträckan.
 • Walk of fame-plattor från Storgatan placeras utanför Oden.

IllustrationKungsgatan_webb.PNG

Etapp 3

Arbete på tvärgatorna Föreningsgatan, Magasinsgatan, Olof Palmes gata, i Kompassen utanför Gallerian Oden och i anslutning till Garvaregatan. Det här ska göras:

 • Nya markplattor.
 • Höj- och sänkbara pollare installeras.

IllustrationKungsgatan_webb.PNG

Senast granskad 2023-11-03 av JOSÅKEBEN