Visualiseringsbild av den norra dragningen för nya slussar Visualisering över alternativ Nord. Bild: Trafikverket

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan skulle kunna ske år 2027/2028. Målet är att de nya slussarna ska vara på plats år 2032.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det här händer just nu


 

Framtidsvisioner för slussområdet – vad ser du framför dig? 

När de nya slussarna i Trollhättan planeras till en annan plats blir nuvarande slussområde utan sjöfart. Det är en fantastisk och historiskt viktig plats i Trollhättan som vi tycker är viktig att utveckla. Vi har börjat fundera på hur det kan göras… Har du några idéer? Här berättar vi mer om och du kan lämna dina idéer. 

 

Det är sant att slussprojektet kommer att påverka Trollhättan på många sätt – men det florerar också en hel del rykten som inte stämmer. Trafikverket har därför gått ut med korrekt information som bemöter rykten om exempelvis Kärlekens stig och andra gångvägar, hus på Västergärdet och kostnader för projektet. 

Läs mer på Trafikverket.

För att kunna ta nödvändiga prover i mark och berg behöver Trafikverket ta ned ett femtiotal träd mellan älven och Västergärdet. Eftersom skogsområdet där provtagningen ska ske ligger i ett naturreservat har Trafikverket sökt och fått dispens från Trollhättans stad både för att ta proverna och ta ner träden. Naturreservatet Älvrummet bildades 2009 och ligger bland annat på Sjöfartsverket och Vattenfalls mark. I beslutet om att bilda naturreservatet står det att det ska vara möjligt att lämna dispens för en ny slussled eller utbyggd vattenkraft – detta var ett krav från Sjöfartsverket och Vattenfall för att få bilda reservatet på deras mark. Fältundersökningarna som nu genomförs är ett inledande steg i byggandet av en ny slussled och Trollhättans stad har därför lämnat en dispens på det sätt som reservatsbeslutet tillåter

Läs mer hos Trafikverket

Under våren genomför Trafikverket en del makundersökningar i Trollhättan. Undersökningarna genomförs för att få en detaljerad bild över förusättningarna på platsen där de nya slussarna ska byggas. De undersöker också områden som ska kunna fungera som tillfälliga lagringsplatser av schaktmassor. Läs mer hos Trafikverket. 

Samrådsredogörelsen är klar liksom det därpå följande ställningstagandet: Trafikverket och Sjöfartsverket vill bygga nya slussar i Trollhättan enligt alternativ Nord. Läs mer hos Trafikverket

Kommunfullmäktige har beslutat om att stödja alternativ nord i sitt yttrande om slussplacering i Trollhättan. Läs mer i nyheten 

Kommunstyrelsen föreslår att gå på Trafikverkets linje med alternativ nord för placering av nya slussar i Trollhättan. Den 30 oktober fattar kommunfullmäktige beslut om Trollhättans Stads yttrande i Trafikverkets samråd om var nya slussar ska placeras i Trollhättan. Läs mer i nyheten

Trafikverket hade samråd om placering av de nya slussarna i Trollhättan. Samrådet pågick 11 september till 15 oktober 2023. På Trafikverkets webbplats finns samrådsunderlaget och sammanfattad information om alternativen Till Trafikverkets webbplats

Beslut om vilket alternativ Trafikverket går vidare med tas under slutet av 2023. 

Trafikverkets kompletterande utredning om att bygga ny slussled i befintlig sträckning blev klar i oktober 2022. Läs utredning hos Trafikverket.

Nytt samråd för placering av nya slussar i Trollhättan pågår mellan den 11 september och 15 oktober. Fokus kommer att vara placeringen av den nya slussleden där Trafikverket kommer att förorda ett alternativ. Oavsett var slussen kommer att byggas står det klart att Bergkanalen måste breddas och Olidebron flyttas. För att kunna genomföra breddningen och broflytten måste detaljplanen för området kring Bergkanalen ändras. Detaljplanearbetet inleds redan nu. Detta för att hinna få fram en ny detaljplan inför kommande miljödom. Läs nyheten hos Trafikverket

Nu har Trafikverket publicerat yttrandena från samrådet i Trollhättan. Läs samrådsredogörelsen hos Trafikverket. 

Trollhättans samråd avslutades den 20 februari 2022. Härnäst ska de inkomna synpunkterna ställas samman och bemötas i en samrådsredogörelse som publiceras på Trafikverkets hemsida. Samrådsredogörelsen för Trollhättan blir klar efter sommaren. Läs mer hos Trafikverket. 

Trafikverket utför nu kompletterande utredningar på möjligheten att bygga nya slussar i befintlig sträckning, det vill säga där slussarna är placerade idag. Utredningarna ska vara klara efter sommaren. Läs mer hos Trafikverket. 

I Trollhättans Stads yttrande i samrådet för nya slussar i Trollhättan, som kommunstyrelsen beslutade om 16 februari, fastslås att staden inte har för avsikt att ta ställning till föreslagna alternativ och att ett nytt samråd bör genomföras efter resultat av de kompletterande utredningar som Trafikverket inlett. 

Läs mer om Trollhättans yttrande


Frågor och svar


 

Trollhättans slussar är en viktig del av Vänersjöfarten. 

Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Detta bedöms ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Trafikverket har identifierat två möjliga dragningar för de nya slussarna i Trollhättan i sin lokaliseringsutredning.  Läs mer hos Trafikverket. 

Läs mer om processen framåt här nedanför. 

2020-2024        
Trafikverket utreder var slussarna kan placeras. Utredningarna ligger till grund för fortsatt arbete. Under hösten 2021 presenterade Trafikverket allt utredningsmaterial kopplat till de olika dragningarna. I samband med det hölls också ett samråd där de som blir berörda hade möjlighet att tycka till om de olika förslagen. I samrådet gjorde kommunstyrelsen ett yttrande och ställningstagande till de olika alternativen som Trafikverket lagt fram. Under hösten 2023 pågår ett nytt samråd där Trafikverket förordar ett alternativ. Trollhättans Stad sammanställer bedömningen som sedan ligger till grund för det yttrande som beslutas om i kommunstryelsen. Därefter fattar Trafikverket ett beslut om vilket alternativ till dragning de går vidare med.

En förutsättning för att Trafikverket skall få tillstånd från mark och miljödomstolen, är att planerade åtgärder inte strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. För att möjliggöra för att det kommande tillståndet skall kunna ges, ansöker Trafikverket om planbesked hos Trollhättans Stad. Att ge planbesked hanteras och beslutas av Trollhättans politiker. Detta arbete påbörjas så snart man tagit beslut om vilket lokaliseringsalternativ de går vidare med.

Om ett beslut om planbesked har fattats är det Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad som startar ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggnationen av de nya slussarna. 


2025-2026        
Trafikverket planerar för att ansöka om miljötillstånd hos mark-och miljödomstolen under 2025. De räknar med att kunna få ett tillstånd tidigast under 2026. Parallellt med det projekterar de inför byggstart. I detta arbete ingår att genomföra markundersökningar för att ta reda på vilka förutsättningar som råder på de olika platserna. De analyserar resultat från undersökningar för att säkerställa att projektets mål kan uppnås.


2027/2028       
Den nya slussleden har planerad byggstart.


2032-2034        
Den nya slussleden är klar och dagens slussar avvecklas.  

Det går delvis att utläsa i lokaleringsutredningen som Trafikverket har gjort, som bygger på Trafikverkets utredningar och bedömningar. Oavsett var de nya slussarna placeras påverkas Trollhättan och trollhätteborna – innan, under och efter byggfasen. Trollhättans Stad går under samrådstiden igenom underlaget från Trafikverket för att göra en bedömning om hur den lokala påverkan ser ut utifrån olika perspektiv i de olika dragningarna, bland annat: 

  • Hur invånare påverkas på kort och lång sikt
  • Hur kulturmiljöer och byggnadsminnen påverkas
  • Hur rekreations- och naturområden påverkas
  • Hur besöksnärings och turistattraktioner påverkas

Den bedömningen ligger sedan som grund för det yttrande som beslutas om i kommunstyrelsen. 


Mer om projektet


 

Projektinformation hos Trafikverket

Läs mer om projektet med nya slussar hos Trafikverket

Senast granskad 2024-06-28 av VIVKOM