Båt som slussar i slussarna i Trollhätte kanal

Alternativ nord för placering av nya slussar rekommenderas för beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att gå på Trafikverkets linje med alternativ nord för placering av nya slussar i Trollhättan. Den 30 oktober fattar kommunfullmäktige beslut om Trollhättans Stads yttrande i Trafikverkets samråd om var nya slussar ska placeras i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Yttrande i Trafikverkets samråd – beslut 30 oktober

Den 11 september startade Trafikverket sitt samråd för de två alternativ av placering av nya slussar i Trollhättan. Det norra alternativet, över Västgärdet och naturreservat Älvrummet, lyfts fram som det bästa alternativet och är det förslag som Trafikverket vill gå vidare med. Det södra alternativet, över naturreservat Ryrbäcken och delar av Skoftebyn, är enligt samrådsunderlaget både dyrare, har en längre byggnationstid och påverkar fler privatbostäder.

Trollhättans Stad ska lämna ett yttrande i samrådet. 18 oktober, på kommunstyrelsens sammanträde, bereddes ärendet för beslut i kommunfullmäktige 30 oktober. Kommunstyrelsens förslag till beslut blir ett yttrande som stöder Trafikverkets förordade alternativ, det vill säga alternativ nord.  

– Vi ser att båda alternativen har en stor påverkan på Trollhättan och trollhätteborna men att det norra alternativet är det bättre. Här får vi en större samhällsnytta och lägre risker för negativ påverkan på klimat och boendemiljö. Så vi rekommenderar kommunfullmäktige att fatta beslut om ett yttrande som stöder alternativ nord, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt dialog och samverkan för att skydda viktiga värden

Även i den norra dragningen finns viktiga värden som behöver skyddas.

– Här har vi ett stort rekreationsområde och ett viktigt besöksmål för Trollhättan. Utvecklingen i området behöver genomföras med största respekt och hänsyn för detta. Vi ser fram emot att ha en fortsatt nära dialog och ett bra samarbete med Trafikverket och Sjöfartsverket, som är markägare, genom hela projektet för att säkerställa att värden bevaras och att vi kan stärka Trollhättans attraktionskraft på flera sätt, säger Peter.

Trafikverket fattar beslut i december

När samrådet är över och alla yttranden har skickats in ska Trafikverket fatta beslut om vilket alternativ de går vidare med. Därefter väntar en miljödom, projektering och detaljplanearbete. Det är Trollhättans Stad som fattar beslut om planbesked och ansvarar för detaljplanearbetet.

Trafikverkets plan är att kunna sätta spaden i marken och påbörja byggnationen av nya slussar under 2027.

Beslut om planbesked för breddning av bergkanalen

En breddning av bergkanalen från Olidebron till Klaffbron är nödvändig oavsett vilket alternativ som blir aktuellt för placering av nya slussar. För att genomföra det behöver Trollhättans Stad ta fram en ny detaljplan. Trafikverket har ansökt om planbesked för att sätta i gång det arbetet. Under kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober fattades ett beslut om att ge planbesked för detaljplanearbetet.

– Breddningen av bergkanalen är avgörande för att möjliggöra nya slussar och säkra framtidens sjöfart för större fartyg. Detta blir såklart ett ingrepp i Trollhättans stadsbild och i ett populärt rekreationsstråk, men också en möjlighet att utveckla och stärka området för att öka attraktionskraften ytterligare. Det ska vi säkerställa i planarbetet, säger Peter.

Mer om projektet: www.trollhattan.se/nyslussled

Senast granskad 2023-10-18 av JOSÅKEBEN