Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar. Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar.

Grönare skolgårdar

I ett samarbete med de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden ska vi öka den biologiska mångfalden på förskolor och skolor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

Stärka och öka den biologiska mångfalden på skolgårdar i Trollhättan samt sprida kunskap om biologisk mångfald. 

 

Det här ska göras

 
 
  • Under 2022-2023 har 15 förskolor fått perennplanteringar (10 m2) samt insektshotell. Förskolorna har även fått pedagogiskt material till undervisningen för cirka 5000 kronor per förskola. Förskolorna har ansvar för skötseln av planteringarna tillsammans med barnen. På Lyrfågelskolan har en mängd åtgärder genomförts, till exempel planteringar och mer träd, för ökad biologisk mångfald.
  • Under 2024 kommer ytterligare fem förskolor att få samma åtgärder genomförda. På Lyrfågelskolan kommer informationsskyltar att placeras ut. I ett tilläggsprojekt erbjuds alla 20 förskolor att få besök av Trollhättans biologisk mångfaldsrådgivare under 2024. Hon kommer att spela upp en teatersaga för barnen och tillsammans med personal på förskolorna ta fram förslag till ytterligare insatser för den biologiska mångfalden på förskolorna.
 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN