Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Målen ska nås inom en generation

Förhoppningen är att ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta ska lämnas över till nästa generation. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.

För att nå det så kallade generationsmålet krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder.

 

För att se filmen "En film om Sveriges miljömål" på Youtube.

Den årliga uppföljningen av miljömålen finns nu på sverigesmiljömål.se

Miljökvalitetsmålen: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020.
Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås. Regeringen och myndigheterna har under 2017 gjort många insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet, men det kommer inte att räcka. Det visar 2018 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

Senast granskad 2018-09-25 av Katarina Loodh