16 mindre och en större illustration som representerar vardera av de 16 svenska miljömålen och det övergripande generationsmålet

Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Målen ska nås inom en generation

Förhoppningen är att ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta ska lämnas över till nästa generation. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.

För att nå det så kallade generationsmålet krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder.

Årliga uppföljningen av miljömål

Miljökvalitetsmålen: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020.
Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås. Regeringen och myndigheterna har under 2017 gjort många insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet, men det kommer inte att räcka. Det visar 2018 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

http://sverigesmiljomal.se/

Senast granskad 2020-11-10 av FIAJOH