Blommande träd på Spikön

Miljömål

Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete. Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2020-2023 är att minska miljöpåverkan från den mat som serveras i kommunala verksamheter, plastreduktion och att minska stadens klimatpåverkan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan Stad har en ambition att vara en förebild och ligga i framkant när det kommer till ekologisk hållbarhet. Miljöarbetet styrs av de prioriterade målen och nyckeltalen i mål- och resursplanen (MRP) samt strategin för ekologisk hållbarhet.

Prioriterade mål och nyckeltal i MRP

Livsmedel

I Trollhättan arbetar vi med att minska matsvinnet och öka andelen ekologiska varor. Det pågår även ett arbete med att minska matens klimatpåverkan och att minska stadens konsumtion av kött. Genom att minska mängden kött har vi råd att köpa kött av högre kvalité och sänka stadens klimatpåverkan.

Plastreduktion

Plast som hamnar i vår natur och vatten är ett problem som bara ökar. Trollhättans Stad ska arbeta för att minska plasten i våra verksamheter och framförallt fasar ut onödiga engångsartiklar.

Klimat

I Trollhättan har vi länge arbetat med att minska utsläppen från kommunala verksamheter, det handlar om uppvärmning av lokaler och en nära fossilfri fordonsflotta. Det krävs dock fortfarande en ordentlig omställning och arbetet fortsätter. Läs mer på sidan om klimat.

Strategi för ekologisk hållbarhet

Trollhättans strategi för ekologisk hållbarhet utgår från de fyra regionala utmaningarna:

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och


Fördjupning

En vuxen och ett barn som plockar något på en strand, bilden är del av framsidan för publikationen med de regionala miljömålen.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för Västra Götaland.

16 mindre och en större illustration som representerar vardera av de 16 svenska miljömålen och det övergripande generationsmålet

Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala

Senast granskad 2020-09-21 av FIAJOH