Regionala miljömål

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om nya regionala miljömål för Västra Götaland.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland och det miljötillstånd som ska uppnås i länet

För att fånga in regionala särdrag och områden har de regionala tilläggsmålen tagits fram.

Målen kan användas av olika aktörer i Västra Götaland. För att nå målen behövs delaktighet och engagemang från många olika aktörer.

Vid de årliga bedömningarna av miljökvalitetsmålen kommer även de regionala tilläggsmålen bedömas, med start 2016

 

 

 

Åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.
Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar där det finns åtgärder för lokala och regionala aktörer i Västra Götaland för att nå miljömålen.

De fyra utmaningarna är:

  • Minskad klimatpåverkan och ren luft
  • Hållbar användning av vattenmiljöer
  • Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
  • God boendemiljö och hållbar konsumtion
Senast granskad 2018-10-01 av Joakim de Blanche