Ny bebyggelse i enlighet med detaljplanen.

Kvarteret Gullön

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil granskning

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i juni 2020. Det aktuella planområdet är beläget i södra delen av centrum och omfattar cirka 0,4 hektar.

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till förtätning av ett kvarter i centrala Trollhättan. Detaljplanen innebär att nya byggrätter för bostäder möjliggörs på två olika fastigheter. Planförslaget har tagits fram i samverkan med samtliga fastighetsägare i kvarteret och innehåller också bättre parkeringslösningar samt en bättre utomhusmiljö för de boende.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen för del av kvarteret Gullön medför inte risk för betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet har samråtts med länsstyrelsen och godkänts av kommunstyrelsen.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 7 §, då den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Planhandlingar:

Plankarta med bestämmelser.pdf

Planbeskrivning.pdf

Program:

Gestaltningsprogram.pdf

Senast granskad 2021-04-22 av HJAOSK