Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

LAGA KRAFT - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Schematisk bild av planprocessen med skedet granskning markerat

Planområdet är beläget i Trollhättans centrumområde och avgränsas av Drottninggatan, Kungsgatan, Olof Palmes gata och Magasinsgatan. Planområdet omfattar cirka 1,5 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamheter i befintlig byggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar. Cirka 100 lägenheter kan inrymmas i de nya bostadshusen. För åtkomst till bostadshusen föreslås ett nytt trapphus på Olof Palmes gata.

Detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och är förenlig med kommunens översiktsplan. Detaljplanen bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § i plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-07-08 av HJAOSK