Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Planområdet är beläget mellan Trollhättevägen och badplatsen och berör fastigheterna Tranebo 3:1, Sjölanda 5:10.

Den första utbyggnadsetappen som nu är aktuell för planläggning omfattar ett 10-tal befintliga fastigheter närmast sjön samt ett 40-tal nya bostäder, företrädesvis som villatomter. Viss flexibilitet för andra boendeformer är önskvärd och ska tillgodoses.

Genom närheten till överföringsledningen mellan Sjuntorp och staden är denna en naturlig första etapp för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse.

Då badplatsen har ett stort värde för såväl boende inom Sjölanda som övriga kommuninvånare föreslås att Vårhagavägen byggs om och förses med gång- och cykelväg mellan Trollhättevägen och badplatsen.

Senast granskad 2023-06-28 av JONHJO