fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

LAGA KRAFT- Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya flerbostadshus innehållande ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL granskning.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats januari 2020.

Planområdet är beläget sydost om Hjortmosseparken och omfattar fastigheterna Fotkvarnen 2 samt del av Fotkvarnen 1 och Hjortmossen 1:1.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga två flerbostadshus med totalt ca 54 lägenheter. Därtill syftar planen till att ordna upp byggrätt för befintligt flerbostadshus inom Fotkvarnen 1 som idag avviker från gällande plan från 1959.

Under framtagandet av detaljplanen har en undersökning gjorts för att bedöma om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning vilket framgår av myndighetens yttrande i samrådet.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Planen handläggs med utökat förfarande eftersom den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås har stöd i kommunens översiktsplan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-08-31 av HJAOSK