Tomtköregler

Bestämmelser för förmedling av tomter

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1. Ansökan och registrering

 1. Sökande ska vara fyllda 18 år och själv avse att bebo den köpta tomten.
 2. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.
 3. En medsökande anges i de fall då båda avser att stå med på köpehandlingar och sammanbo på den köpta tomten. Huvudsökande övertar platsen om tidigare avseende upphör. Undantag: medsökande kan överta platsen om båda parter vill att så sker.
 4. Ansökan, betalning och uppdatering av lämnade uppgifter görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida. Sökande ansvarar för att de uppgifter som lämnats är aktuella. Underlåtenhet kan medföra utebliven tilldelning av tomt.
 5. Sökande och eventuell medsökande som har genomfört köp via Trollhättans Stads tomtkö får tidigast efter 5 år från förvärvsdagen (datum angivet på köpebrev) göra en ny ansökan. Om särskilda skäl finns kan Kommunstyrelsens ordförande medge att en nyanmälan får ske tidigare.
 6. Registrering i tomtkön sker när ansökan är godkänd av Trollhättans Stad.

2. Avgift

 1. Tomtköavgiften är 400 kronor per kalenderår oavsett när under året den betalas. Undantag: en ansökan som sker under december månad avser året ut samt året därpå.
 2. För att behålla sin plats i tomtkön kommande år ska inbetalning av årsavgift göras senast den 31:e december året innan.
 3. Sökande som gör en inbetalning av årsavgift efter den 31:e december förlorar sin tidigare plats och placeras sist i tomtkön.
 4. Avgift betalas via vår e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida.
 5. Avgifter återbetalas inte, och avräknas inte heller vid köp av tomt.

3. Fördelning

 1. Information om försäljning av ett nytt område sker i utskick via e-post till samtliga registrerade i tomtkön med korrekt lämnade uppgifter och på Trollhättans Stads hemsida.
 2. Intresserade köpare rangordnar önskemål om tomter via e-tjänsten Tomtkön på Trollhättans Stads hemsida, enligt områdets angivna tidplan.
 3. Intresserade köpare som har skickat in en rangordning av tomter kontaktas. Om en tomt får flera intresserade köpare, fördelas tomten till den intresserade köparen som har stått längst i kön.
 4. Om det efter en fördelning återstår tomter, publiceras information om hur de fördelas, på Trollhättans Stads hemsida.

4. Bestämmelser om förtur i tomtkö

 1. Ansökan om förtur kan göras först när beslut i kommunfullmäktige är taget, om hur många tomter i ett nytt område som ska fördelas vid sidan av kön som förturstomter. Beslutet annonseras på Trollhättans Stads hemsida.
 2. För att kunna göra en ansökan om förtur krävs att den sökande redan är registrerad i tomtkön.
 3. Förtur kan endast beviljas för ett område i taget.
 4. Skäl till förtur:
  a) Medicinska eller sociala skäl som kräver en anpassad boendeform. Läkarintyg ska bifogas ansökan.
  b) Sökande som har arbete i Trollhättan och beslutar sig för att bosätta sig i Trollhättan av den orsaken. Intyg från arbetsgivare ska bifogas ansökan.
  c) Sökande som har en befattning av synnerlig vikt i företag eller offentlig sektor i Trollhättan. Intyg från arbetsgivare ska bifogas ansökan.
  d) Sökande av synnerligen vikt i samband med ny företagsetablering. Etableringshandlingar ska bifogas ansökan.
 5. Ansökan om förtur görs via e-tjänsten Tomtkön, på Trollhättans Stads hemsida.
 6. Ansökan beviljas av Kommunstyrelsens ordförande.
 7. De som beviljas förtur erhåller en förturstomt i det sökta området och deltar inte i fördelningen av de övriga tomterna i området.
 8. Fördelning av förturstomterna sker i den ordning som förtur beviljats.
 9. Sökande som inte beviljas förtur behåller sin plats i tomtkön.

5. Byggnadsskyldighet

 1. Om sökande inte söker bygglov inom de tider som köpekontrakt anger har Trollhättans Stad rätt att häva köpet och behålla handpenningen.
 2. Om sökande inte inom två år efter tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten så långt att bostadshuset är färdigt för inflyttning, eller utan Trollhättans Stads medgivande överlåtit fastigheten, har Trollhättans Stad rätt att ta ut ett vite på 50 % av köpeskillingen.

6. Avregistrering

 1. Avregistrering sker:
  a) när sökande köpt tomt via Trollhättans Stads tomtkö.
  b) om sökande inte har uppdaterat sina kontaktuppgifter samt betalt årsavgift senast 31:e december.
  c) Om sökande lämnar vilseledande uppgifter i sin ansökan.

Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 25 november 2019.

Senast granskad 2020-02-18 av ULRKUL