Tomträtter Småhus

Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid enligt 13 kap. Jordabalken. Upplåtelse av tomträtt regleras i ett tomträttsavtal mellan Trollhättans Stad och tomträttsinnehavaren. Tomträttsinnehavaren betalar en årlig tomträttsavgäld till Trollhättans Stad. Inom Trollhättans kommun finns cirka 1 400 tomträtter. Kommunfullmäktige i Trollhättans stad har beslutat om bestämmelser gällande beräkningsmodell för tomträttsavgäld och friköpsbelopp avseende tomträtter för småhus, KF 2023-09-11, § 145

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad innebär det att vara tomträttsinnehavare?

Att vara tomträttsinnehavare är att jämföra med att vara ägare till marken gällande möjligheterna att nyttja, belåna och överlåta marken. Skillnaden är att Trollhättans Stad äger marken och tomträttsinnehavaren hyr till en årlig summa, kallad tomträttsavgäld. Upplåtelsen regleras i ett tomträttsavtal.
För mer information se bestämmelser i rutan relaterad information nedan.

Reglering av tomträttsavgäld

Tomträttsavgälden är oförändrad under en viss tid. Det kallas avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio år (andra perioder än tio år kan förekomma). Enligt gällande lagstiftning så ska överenskommelse om ny avgäld träffas minst ett år före den löpande avgäldsperiodens utgång. Inför att omreglering av avgälden ska ske skickar Trollhättans stad ut ett informationsbrev och tilläggsavtal där nytt förslag till tomträttsavgäld framgår. Avtalet ska undertecknas av samtliga tomträttsinnehavare och sändas åter till staden enligt den tid som anges i följebrevet.

Om överenskommelse inte kan nås senast ett år innan den nya avgälden börjar gälla skickar Trollhättans stad in en stämningsansökan till domstolen för en opartisk bedömning.

Tillägg till tomträttsavtal skrivs in hos Lantmäterimyndigheten. Detta ombesörjs av Trollhättans Stad och efter inskrivning skickas ett exemplar av tilläggsavtalet åter till tomträttsinnehavaren.

Beräkning av tomträttsavgäld för småhus

Trollhättans Stads beräkningsmodell för tomträttsavgäld för småhus baseras på ett avgäldsunderlag med marktaxeringsvärdet som grund, justerat med hänsyn till värdet av vatten- och avloppsanläggning och anlagd trädgård. Avdrag för vatten- och avloppsanläggning är 110 000 kronor och för anlagd trädgård 10 % av marktaxeringsvärdet. Detta belopp motsvarar avgäldsunderlaget.
På avgäldsunderlaget beräknas en avgäldsränta om 3 %. Detta blir den årliga tomträttsavgälden för tomträttsinnehavaren. Tomträttsavgälden betalas kvartalsvis i förskott. Faktura skickas ut med förfallodag i slutet av mars, juni, september och december. Det finns möjlighet att betala via autogiro eller e-faktura.

Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen och Trollhättans stad lämnar årligen kontrolluppgifter till Skattemyndigheten gällande inbetald avgäld.

Överlåtelse av tomträtt

Vid ägarbyte (köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande) ska kopia av överlåtelsehandlingen skickas till Trollhättans stad. Ofta hjälper fastighetsmäklaren till med detta när köp går via dem, dock är det säljarens ansvar att handlingarna når Trollhättans stad. Det är viktigt att staden får uppgift om ägarbyte för att fakturan ska gå till rätt person. Kopia på köpekontraktet mejlas till, tomtratter@trollhattan.se

Friköp av tomträtt för småhus

Trollhättans stad erbjuder friköp av tomträtt för småhus, friköp kan ske när som helst under pågående avgäldsperiod. Ett friköp av tomträtt innebär att tomträttshavaren köper marken av Trollhättans Stad.

Vid friköp av tomträtt för småhus fastställs köpeskillingen till ett belopp motsvarande 85 % av marktaxeringsvärdet vid friköpstillfället, justerat med hänsyn till värdet av vatten- och avloppsanläggning och anlagd trädgård. Avdrag för vatten- och avloppsanläggning är 110 000 kronor och för anlagd trädgård 10 % på reducerat marktaxeringsvärde.

Kontakta Trollhättans stad vid frågor kring aktuell köpeskilling, se kontaktuppgifter högst upp på sidan. När tomträttsinnehavaren lämnat besked om friköp skickar staden köpekontrakt och köpebrev för påskrift. Efter retur av dessa handlingar skickas faktura och påskrivet köpekontrakt till tomträttsinnehavaren. Efter att köpeskillingen betalats skickar Trollhättans stad påskrivet köpebrev och beslut om dödning av tomträtten. Tomträttsavgäld betalas till dess att köpeskillingen är betald.

Vid friköp av tomträtter tillkommer, utöver köpeskillingen kostnader för stämpelskatt, expeditionsavgift samt nytecknat pantbrev.

Ansökan om lagfart lämnas in hos:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

Vid frågor kring inskrivningen kontakta Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63, alternativt besök Lantmäteriets webbplats, Lantmäteriet.se

Frågor om beräkningsmodell, friköpsbelopp eller övriga frågor kring tomträtter, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Relaterad information

Bestämmelse småhus.pdf

Senast granskad 2023-09-19 av JOADEBLA