Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Eken 4 och 9

LAGA KRAFT– Detaljplan för Eken 4 och 9, bostäder i centrala staden. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen vann laga kraft 2024-04-18.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Enligt Trollhättans Översiktsplan ska hela staden utvecklas och byggas tätare. Idag finns många platser runt om i staden som kan utnyttjas på ett bättre och mer effektivt sätt. Ett större fokus ska läggas på att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark. I kvarteret Eken är det möjligt att förtäta för att tillskapa mer bostäder i centralt läge, vilket prövas med denna detaljplan. 

Syfte med planen

Planens syfte är att möjliggöra förtätning med bostäder, genom nya byggrätter, på fastigheterna Eken 4 och 9. Förtätning ska ske på sådant sätt att goda livsmiljöer kan skapas vilket inkluderar att tillskapa friyta för lek och utevistelse samt ordna rimliga förutsättningar för boendes resande. Vidare ska befintlig bebyggelse, inom Eken 4 och 8, regleras i enlighet med bestämmelser i gällande plan och bebyggelsen ska utformas med hänsyn till den omgivande stadsmiljön.

Planområde

Planområdet är centralt beläget i rutnätsstaden, inom Kvarteret Eken. Kvarteret gränsar till Riddaregatan i norr, Kungsgatan i väst, Lilla Håjumsgatan i söder och Drottninggatan i öster. Kvarteret Eken består av totalt nio fastigheter varav det primärt är fastigheterna Eken 4 och 9 som utgör planområdet för denna plan, samt del av fastigheterna Eken 6 och 8. Inom fastigheten Eken 4 finns ett flerbostadshus som gränsar till Kungsgatan. Vidare utgör fastigheten även en stor del av kvarteret Ekens gårdsyta, vilken idag primärt används till parkering. Inom fastigheten Eken 9 finns idag en byggnad som används till verkstad/garage med ovanpåliggande kontor, resterande del av fastigheten används primärt till parkering. Planområdet utgör en yta på ca 0,22 ha. Eken 4 ägs av E4K4 AB och Eken 9 ägs av EIK Holding AB

Vad innebär förslaget

Detaljplanen möjliggör för ett bostadshus i två våningar, som sträcker sig över fastigheterna Eken 4 och 9. Utifrån exploatörernas bebyggelseförslag skulle cirka 16 forskningslägenheter, på 35 kvadratmeter per lägenhet, tillkomma inom kvarteret Eken. Planen styr däremot inte antalet lägenheter, storlek på lägenheten eller att det ska vara just forskarlägenheter, vilket innebär att det skulle kunna tillskapas större och således ett färre antal bostäder. I detaljplanearbetet har det vidare framgått hur gårdsmiljön med parkering och friyta avses lösas för det antal lägenheter som exploatörerna föreslagit – dels för att hantera dagvattnet, anlägga vegetation, tillskapa en kvalitativ gårdsmiljö och ordna yta för parkering. Exploatörernas förslag når inte upp till parkeringsprogrammet, men då avsikten är att bygga små lägenheter, forskningslägenheter, så kan avsteg göras. Skulle normalstora lägenheter tillskapas skulle det bli ett färre antal lägenheter och förslaget skulle då nå upp till parkeringsprogrammet.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbete med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda 

I förarbetet har dialoger genomförts med de som berörs av planen.

Informationsmöte med närboende genomfördes den 5 april 2023. Vi tackar för det intresse och engagemang som ni som deltagit har visat!

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

De utredningar som tas fram är bland annat solstudier, dagvattenutredning och miljöteknisk markundersökning.

Förtydligande: Inför samråd har en rättelse av skrivfel gjorts i plankarta och planbeskrivning och det har skett för de handlingar som var uppe för beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden. Ändringarna avser förtydligande och justering av byggnadens höjd. Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet enligt förvaltningslagen (2017:900) § 36.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Samråd ägde rum mellan den 4 september och den 8 oktober 2023. Ett samrådsmöte hölls den 26 september i Stadshuset, Gärdhemsvägen 9. 

Granskningen ägde rum mellan 2024-01-08 och 2024-01-31.

Digitala verktyg

För att på ett nytt och spännande sätt visualisera hur planförslaget kommer att upplevas har vi skapat en 3D-modell av planområdet. I modellen kan du tända och släcka den nya och den befintliga byggnaden. Du har möjlighet att förflytta dig i stadsmiljön för att få en förståelse för hur den nya byggnaden kommer att upplevas från gaturummet eller från din egen fastighet. Det finns även möjlighet att se hur byggnader kastar skuggor vid olika tidpunkter på dygnet och året.

Du når 3D-modellen via länken nedan.

3D-modell Eken 4 och 9

Granskningsutlåtande

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning.  

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 2024-03-21.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Detaljplanen vann laga kraft 2024-04-18. 

Senast granskad 2024-07-19 av HJAOSK