Illustrationsbild över Innovatum, även omgivning med gröna skogar och Göta Älv.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraftPlanområdet utgörs av södra delen av Innovatumområdet. Det ligger i anslutning till Åkersjövägen och befintlig bostadsbebyggelse i etapp 1 samt ansluter till pågående planarbete inom norra Innovatum.

Förslaget till detaljplan medger bebyggelse i varierande höjder, från två våningar till hus med 7-8 våningar. Vidare medges en variation mellan ombyggda befintliga byggnader och nya byggnader, mellan olika typer av bostäder, upplåtelseformer och karaktärer. Inom byggnad 79 medges förutom bostäder, även kontor, parkering samt viss service. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 200-240 nya bostäder.

Gestaltningsfrågorna har bedömts viktiga och ett gestaltningsprogram har tagits fram med principer för bebyggelsens och utemiljöns utformning. Gestaltningsprogrammet tar även fasta på den industrihistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön inom Innovatum-området och kopplingen till denna.

Illustration: Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Senast granskad 2018-06-14 av CLASBEN