Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Läkaren 1 och 3 med flera, södra delen

LAGA KRAFT - Detaljplan för Läkaren 1 med flera, södra delen. Aktuellt planområdet ingick tidigare i ett större planområde som nu delats upp i två delar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Detaljplanen upprättas för att kunna tillskapa fler bostäder i Trollhättans tätort samt för att förbättra trafiksäkerheten i Karlstorpsrondellen, vilket inte är möjligt enligt nu gällande detaljplaner.

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att utveckla och förtäta del av Läkaren 1 och Läkaren 3 med ny bostadsbebyggelse. Allmänhetens tillgänglighet till grönområden ska värnas och gröna kvaliteter tillvaratas i förslaget till placering av nya byggnader. Vidare är syftet med detaljplanen att förbättra gatumiljön för delar av Lasarettsvägen och cirkulationsplatsen i korsningen Karlstorpsvägen/ Lasarettsvägen för att åstadkomma förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister.

Planområde

Detaljplan för Läkaren 1 och 3 med flera, Södra delen, är cirka 4,5 hektar stort och belägen i stadsdelen Karlstorp. Planområdet utgörs av Karlstorpsrondellen och i övrigt den södra delen av ursprungligt planområde med naturmarksområde, nya bostäder inom Läkaren 1 och 3 samt befintliga bostäder inom Läkaren 3.

Läkaren 1 och Läkaren 3 är privatägda.

Vad innebär förslaget?

Planförslaget möjliggör cirka 180 lägenheter i nya byggnader med högst 8 våningar. I anslutning till den nya bebyggelsen kan gröna bostadsgårdar, ytor för parkering och nya gator anordnas. Ny gata som tillgängliggör byggnaderna föreslås med angöring från Karlstorpsvägen.

Förslaget möjliggör även ombyggnation av Karlstorpsrondellen för att förbättra trafiksäkerheten för olika trafikanter, däribland gående och cyklister.

I planområdet bevaras del av befintligt naturområde som idag nyttjas för rekreation av allmänheten men som är privatägd. Naturområdet planläggs som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen tar över ansvaret för skötsel och drift.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med ett så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 7 § då den bedöms vara av betydelse för allmänheten. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och den bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningsskedet ges ytterligare en möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Granskningsförslaget hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. Kontakta oss om du hellre önskar läsa handlingarna i pappersformat, så skickar vi dem till dig.

Planhandlingarna finns även att ta del av digitalt via länken nedan.

Digitala planhandlingar

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande. Det slutgiltiga planförslaget är antaget av kommunstyrelsen. 

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. Du hittar handlingarna här på hemsidan.  

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-11-16 av HJAOSK