Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra infart från Kärrbergsvägen genom att utöka fastigheten i väster. Markanvändningen är i övrigt prövad sedan tidigare. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra utökad byggrätt, reglera vilka delar av planområdet som får förses med byggnad samt i övrigt uppdatera detaljplanen.  

För detta ändamål ändras allmän platsmark (park eller plantering respektive gata eller torg) inom fastigheten Ingelsängen 1:160 till kvartersmark för bostadsändamål. Ändringen avser reglera mark utmed gatorna samt mellan Fönsterlisten 1 och 2 så att den inte får förses med byggnad. Största byggnadsarea i gällande detaljplan delas upp mellan den befintliga bebyggelsen inom Fönsterlisten 1 och 2 samt för tillkommande bebyggelse inom Fönsterlisten 3. Inom område parallellt med Kärrbergsvägen föreslås största byggnadsarean utökas med 500 kvm, där högsta tillåtna byggnadshöjd är lägre än för den övriga bebyggelsen inom planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-10-28 av KATLOO