Översiktligt karta över Innovatumområdet

Innovatum norra, ändring

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Detaljplanen för Innovatum Norra, Nohab 2 m.fl. vann laga kraft i januari 2018. Under detaljprojekteringen har det uppkommit behov av att göra revideringar. Revideringarna är av det slaget att de inte kan ses som mindre avvikelser vid bygglovsprövning. Detaljplanen behöver därför ändras.

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra planerad utbyggnad inom del av nordöstra Innovatumområdet. Genom ändringen avses byggrätternas höjd och/eller omfattning ändras mot plangränsen i öster. Redaktionellt fel med saknad planbestämmelse åtgärdas. För att möjliggöra planerad gång- och cykelväg ändras markanvändningen från kvartersmark till allmän platsmark längs med Nohabgatan i planområdets västra del. Markanvändningen är i övrigt prövad genom gällande detaljplan. För tydlighetens skull ändras detaljplanen för hela besöksanläggningskvarteret.

Detaljplanen handläggs med så kallat "enkelt" standardförfarande eftersom den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan och kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-05-06 av CLASBEN