Flygfoto med planområdet utritat.

Kuratorn 2 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bilden är en planpil som visar var i processen planen är. Denna plan är på antagande.

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras mars 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för Kuratorn 2 med flera. Samrådet för den aktuella detaljplanen genomfördes under tiden 2020-11-24 till och med 2020-12-22. Granskningen genomfördes under från 2021-02-11 till och med 2021-03-01. 

Planområdet är beläget i Karlstorp, mitt emot Magnus Åbergsgymnasiet. Det avgränsas av Karlstorpsvägen i öster, en gammal banvall i norr samt fastigheten Kuratorn 1 i söder och fastigheten Kuratorn 4 i väster. Planområdet omfattar 19,6 hektar. Gällande detaljplan medger studentbostäder i högst två våningar. Idag finns ca 144 bostäder i området vilka är i dåligt skick och behöver rivas.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i byggnader om 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Detaljplanen syftar även till att vid eventuellt förändrat behov i framtiden ha möjlighet att upplåta studentbostäderna till vanligt boende. Bostäderna ska hålla en god standard och erbjuda gemensamma gröna utemiljöer och ytor för socialt umgänge. Området planeras med cykel och kollektivtrafik som prioriterade färdmedel. 

Planförslaget innehåller 7 nya bostadsbyggnader med cirka 370 smålägenheter som avses utgöra studentboende. Den nya bebyggelsen blir högre jämfört med befintlig situation vilket innebär en högre exploateringsgrad. Parkeringsplatser löses genom gatuparkeringar längst den interna gatan samt ett parkeringshus.

Detaljplanen för del av kvarteret Rödjan hanteras enligt reglerna för plan-och bygglagen (2010:900). Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-05-04 av HJAOSK