ett flygfoto över förskola och kringliggande område

Toppluvan 1 med flera

Detaljplan för Toppluvan 1 med flera, Strömslund. Planen möjliggör en utbyggnad av förskolan Toppluvan till 8 avdelningar.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

bild över de olika stegen i planprocessen

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för utveckling och utbyggnad av befintlig förskoleverksamhet, samt tillhörande ytor och funktioner för verksamheten. En ny trafiklösning för angöring och samnyttjad parkering inom planområdet utreds. Planområdet är beläget i Strömslund nära Torsbovallen och nyttjas av förskoleverksamheten Toppluvan. Området omfattar fastigheterna Toppluvan 1 och Källstorp 6:1 som ägs av Kraftstaden AB och Trollhättans stad.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-10-28 av Johanna Berg