Flygfoto över parkeringsplats med omgivningar.

Smedjans Parkeringshus

På- och tillbyggnad av Smedjans parkeringshus. Ca 200 nya parkeringsplatser. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 23 november 2016.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra på- och tillbyggnad av parkeringshuset Smedjan, motsvarande cirka 200 nya p-platser, för att tillgodose det ökande behovet av centralt belägna parkeringsplatser vid förtätning med nya bostäder. 

Planområdet är beläget i nordvästra delen av stadsdelen Hjortmossen, knappt 400 meters gångväg från Drottningtorget. Detaljplanen omfattar Smedjan 1 samt del av Hjortmossen 1:1. Planområdet angränsar till Klintvägen i norr och öster, i söder avgränsas planområdet av flerbostadshus och i väster finns Anders Hanssons park.

Den del av fastigheten Hjortmossen 1:1 som berörs av planförslaget består av allmän platsmark och är en del av intilliggande Anders Hanssons park. Parken används som hundrastgård och den berörda delen består av naturmark med gräs, buskage och mindre träd. 

Senast granskad 2016-12-29 av Clara Bengtsson