Bild som visar en äldre industribyggnad i Stridsbergsområdet

Stridsbergsområdet, Vårvik

LAGA KRAFT - Detaljplan för Stridsbergsområdet, Källstorp 4:3 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner för den nya stadsdelen Vårvik. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL granskning.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats maj 2020. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av bostäder och verksamheter i en ny varierad stadsdel samt att utveckla den unika kulturmiljön som finns i området, som på ett tydligt sätt visar Trollhättans industriarv. Bebyggelse och allmänna platser ska utformas med hänsyn till dammfladdermusens livsmiljö. Längs med älven planläggs marken som allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till älvrummet och uppnå goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom planområdet föreslås en blandning av bostäder, handel, service och verksamheter. Totalt, inom planområdet, planeras ca 1000 nya bostäder. Planområdet är komplext då det behandlar bland annat ras- och skredrisk mot Göta älv, unika kulturmiljöer, upphävande av strandskydd, riksintressen, buller, farligt gods och sanering av förorenad mark. För detaljplanens genomförande behöver strandskyddet upphävas för hela planområdet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-23 att detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför strategisk miljöbedömning ska genomföras. Miljöbedömningen samordnas med detaljplaneprocessen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-07-16 av JOHBER