bild som visar Kungsportsvägen med parkmiljö och villabebyggelse

Del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny huvudgata väster om Kungsportsvägen. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL granskning.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats maj 2020.

Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny huvudgata väster om Kungsportsvägen. Utbyggnaden av den nya huvudgatan innebär att riktvärden för trafikbuller kommer att uppfyllas för den befintliga bostadsbebyggelsen inom den västra och nordvästra delen av Egnahemsområdet.

Byggnationen av det nya gatunätet bidrar till att sammanlänka den nya stadsdelen med Trollhättans resecentrum och stadsdelarna på östra sidan om älven. Planförslaget innehåller även två kvarter med mindre flerbostadshus i området mellan Kungsportsvägen och den föreslagna nya huvudgatan där det möjliggörs byggnation av 35-40 lägenheter.

Detaljplanen hand­läggs med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7 §. Ett utökat förfarande tillämpas då detaljplanen be­döms vara av betydande intresse för allmänheten.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-23 att detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför strategisk miljöbedömning ska genomföras. Miljöbedömningen samordnas med detaljplaneprocessen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-03-03 av HJAOSK