Bild som visar utformningen av den nya bron över Göta älv

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

LAGA KRAFT - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Parallellt med detaljplanearbetet har Staden i juli 2019 lämnat in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Planpil laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 att låta granska rubricerad detaljplan, upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti 2019. Till detaljplanen hör även en miljökonsekvensbeskrivning, upprättad av Rådhuset Arkitekter AB, på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planområdet är beläget ca 1,0 km från Trollhättans resecentrum och är en del i den fördjupande översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund. Syftet med detaljplanen är att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv samt att göra den nya stadsdelen Vårvik tillgänglig mot centrum för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Vid samrådet omfattade detaljplanen två alternativa förslag till ny bro mellan stadsdelarna Vårvik och Hjulkvarn. Vid granskningen av detaljplanen finns endast ett broalternativ, en dubbelklaffbro.

Denna detaljplan är en av fyra pågående detaljplaner som upprättas utifrån den fördjupande översiktsplanen. De andra detaljplanerna kommer bland annat hantera föreslagen ny sträckning av Kungsportsvägen och dess anslutning till bron samt nya bostäder/verksamheter inom stadsdelen Vårvik (Stridsbergsområdet och Knorretorpet). Utvecklingen av stadsdelen Vårvik är en stor del i att nå Trollhättans Stads mål om 70 000 invånare till år 2030, då det totalt planeras 1500-2000 nya bostäder. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 7§, då den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan. Antagande av detaljplanen föreslås ske i kommunfullmäktige. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Planhandlingar:

Planbeskrivning.pdf 

Plankarta med bestämmelser.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning.pdf

3D-illustrationer:

Illustration 3D Stridsbergsbron

Illustration 3D Stridsbergsbron_1

Illustration 3D Stridsbergsbron_2

Illustration 3D Stridsbergsbron_3

Illustration 3D Stridsbergsbron_4

Utredningar:

Inventering och bedömning av förutsättningar för större vattensalamander, Hjulkvarnelund

Fördjupad MKB rörande fladdermöss inför FÖP Knorren och Hjulkvarnelund.pdf

Riktlinjer för exploatering och skötsel av Knorren-Hjulkvarnelund ur ett fladdermusperspektiv

Bottenfauna och sediment, biologisk undersökning.pdf

Fiske- och musselinventering.pdf

MUR Geoteknik Stridbergsbron.pdf

MUR Geoteknik Stridsbergsbron Cowi.pdf

PM Tolkning av MUR för brostöd.pdf

PM Geoteknik Ramböll.pdf

Stabilitetshöjande åtgärder vid älven.pdf

PM_Släntstabilitet_Hjulkvarn.pdf

Arkeologisk utredning steg 1.pdf

Arkeologisk utredning steg 2 (inklusive marinarkeologi).pdf

Trafikanalys 1.pdf

Trafikanalys 2.pdf

Trafikbullerutredning Stridsbergsbron.pdf

Trafikbullerutredning Stridsbergsbron bilagor.pdf

Riskbedömning för ny detaljplan.pdf

Risk-PM Inledande analys Hjulkvarnelund.pdf

PM olycksrisker under byggskedet.pdf

PM Påsegling av Stridsbergsbron.pdf

PM Hydraulisk utredning ny bro över Göta Älv.pdf

PM Hydraulisk utredning ny bro över Göta Älv komplettering.pdf

PM Samrådsunderlag Stridsbergsbron.pdf

PM konsekvenser av utökad segelbredd från 30-35 meter.pdf

PM körfältsindelning.pdf

PM dagvattenhantering bron.pdf

PM dagvattenhantering Hjulkvarnelund.pdf

Översiktlig miljöteknisk undersökning av sediment i Göta Älv vid Stridsbergsbron.pdf

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hjulkvarnelund.pdf

PM marksanering vid Stridsbergsbrons landfäste.pdf

 

Länk till utredningar som tillhör den fördjupade översiktsplanen

Senast granskad 2020-06-09 av CLASBEN