Skissförslag på hur området Knorren kan komma att se ut.

Knorren och Hjulkvarnelund

Knorren och Hjulkvarnelund ligger utmed älven norr om järnvägsbron och har nära till både centrala staden och resecentrum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Idag används många av Knorrens och Hjulkvarnelunds platser relativt lite men inom tio år hoppas Trollhättans stad att här finns mycket liv och rörelse med bostäder, rekreationsstråk, en stadspark med evenemangsplats, och en stadscamping! En fördjupad översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund har tagits fram, där vi tar ett samlat grepp om den framtida markanvändningen. Knorren och Hjulkvarnelund är ett viktigt område för att förverkliga våra ambitioner om hållbar stadsbyggnad och för att uppnå målet om att vara 70 000 invånare 2030. Knorren och Hjulkvarnelund ska byggas miljömässigt och bidra till att koppla samman staden och öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Fördjupad översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund

Hösten 2017 antogs den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund av kommunfullmäktige. 

Trollhättans Stad kommer att gå vidare med att ta fram detaljplaner för olika deletapper som vidare utreder markförhållanden och behov i specifika delar av området. Staden kommer även tilldela olika byggare rätten att få bygga på platsen. Riktlinjerna för detta kommer tas fram parallellt med att mer detaljerade studier av delområdena utförs. Mer information om detta finns i kapitlet om planens utbyggnadsstrategi.

Fördjupan Översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund  

Länsstyrelsens samrådsyttrande för FÖP Knorren Hjulkvarnelund

Efter att samrådet av den fördjupade översiktsplanen avslutades i maj 2016 har planförslagets bearbetats. Tre utredningar har tagits fram som underlag för bearbetningarna. Dessa handlar om buller- och trafiksituation i och i anslutning till planområdet, de kulturhistoriska värdena och relationen till riksintresset för kulturmiljövård samt en inventering av fladdermusfaunan. Är du intresserad av att läsa innehållet i utredningarna hittar du dem i sin helhet nedan.

Buller- och trafikutredning

Bilaga för Buller- och trafikutredning

Kulturhistorisk förstudie

Inventering fladdermöss

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt i planprocessen, och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet för FÖP Knorren och Hjulkvarnelund (fd Nya Älvstaden) pågick under mars och april 2016. Då fanns det möjlighet att lämna in officiella synpunkter på förslaget, vilka senare besvarades i en samrådsredogörelse. 

Under samrådet genomfördes ett flertal aktiviteter och möten. Samrådet inleddes med ett möte för allmänheten varefter det fanns möjlighet att titta på förslaget i Odenhuset och Stadshuset. Två promenader anordnades även på Källstorp industriområde under april månad med bebyggelseantikvarie Mats Ronnevik och planeringsarkitekt Caisa Olander.

Plankarta_samråd20160302A3_.pdf

Samrådshandling,FÖPNyaÄlvstaden.pdf

Inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund (fd Nya Älvstaden) har ett flertal utredningar genomförts. Är du intresserad av att läsa innehållet i utredningarna hittar du dem i sin helhet nedan. Utredningarna nedan togs fram inför samrådet som påbörjades 1 mars 2016. 

Buller- och bullerreducerande åtgärder Nya Älvstaden_201504.pdf

Exploateringsstudie för Nya Älvstaden.pdf

Fördjupad förstudie av Hjulkvarnsbro.pdf

Hantering av förorenad mark och byggnader i Nya Älvstaden.pdf

Naturvärdesinventering vid Nya Älvstaden 2014.pdf

TRAFIKBULLERUTREDNING västra Nya Älvstaden.pdf

TRAFIKBULLERUTREDNING östra Nya Älvstaden.pdf

Trafikutredning FÖP Nya Älvsstaden.pdf

Teknisk förstudie av Kulturmiljö i Nya Älvstaden

Programmet för arbetet med för den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund (fd Nya Älvstaden) godkändes av Kommunstyrelsen 3 december 2014 och beskriver bakgrunden till varför den fördjupade översiktsplanen tas fram, de prioriterade nyckelfrågorna och ger en ungefärlig tidplan för planarbetet under 2014 - 2016. 

Program för FÖP, Nya Älvstaden, godkänd 2014-12-03

Senast granskad 2019-06-28 av JOSÅKEBEN