Ortofot över planområdet

Plankan 1, Hojum

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för Plankan 1, Hojum. Detaljplanen innebär utvidgning av byggrätten inom fastigheten för att inrymma en biltvätt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Planområdet är beläget på Hojums industriområde, invid Bilprovarevägen, och omfattar fastigheten Plankan 1. På fastigheten finns Willys livsmedelsbutik.

Dåvarande byggnads- och trafiknämnden beviljade 2018-11-22 positivt planbesked för att i detaljplan pröva möjligheterna till att utvidga byggrätten inom fastigheten Plankan 1 för att inrymma en biltvätt.

Detaljplanen handläggs med ”enkelt” standardförfarande eftersom den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan och kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-07-16 av Clara Bengtsson