Ortofot över planområdet

Plankan 1, Hojum

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för Plankan 1, Hojum. Detaljplanen innebär utvidgning av byggrätten inom fastigheten för att inrymma en biltvätt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Planområdet är beläget på Hojums industriområde, invid Bilprovarevägen, och omfattar fastigheten Plankan 1. På fastigheten finns Willys livsmedelsbutik.

Dåvarande byggnads- och trafiknämnden beviljade 2018-11-22 positivt planbesked för att i detaljplan pröva möjligheterna till att utvidga byggrätten inom fastigheten Plankan 1 för att inrymma en biltvätt.

Detaljplanen handläggs med ”enkelt” standardförfarande eftersom den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan och kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-07-16 av CLASBEN