Översiktskarta där Gåsen är rödmarkerat.

Gåsen

Detaljplanen för Kv Gåsen är antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-12-16

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera användningen inom kvartersmarken till småindustri, fordonsservice och idrott.

En detaljplan finns för området men skateparken är byggd på mark för industri-, handels, och kontorsändamål. Aktuell detaljplan syftar till att medge användningen idrott samt att reglera kvartersmarken i de nordligare delarna till småindustri och fordonsservice.

Planområdet är utpekat som lämplig placering av drivmedelsstation i kommunal utredning och bedöms vara förenligt med den av Kommunfullmäktige antagna översiktsplanen.

Senast granskad 2018-08-22 av Clara Bengtsson