Översiktskarta där Gåsen är rödmarkerat.

Gåsen

Detaljplanen för Kv Gåsen är antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-12-16

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera användningen inom kvartersmarken till småindustri, fordonsservice och idrott.

En detaljplan finns för området men skateparken är byggd på mark för industri-, handels, och kontorsändamål. Aktuell detaljplan syftar till att medge användningen idrott samt att reglera kvartersmarken i de nordligare delarna till småindustri och fordonsservice.

Planområdet är utpekat som lämplig placering av drivmedelsstation i kommunal utredning och bedöms vara förenligt med den av Kommunfullmäktige antagna översiktsplanen.

Senast granskad 2018-08-22 av CLASBEN