Plankarta över Stämporten.

Kv Stämporten

Planen föreslår uppförande av ny förskola i Hjortmossen. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2015-01-28.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att del av befintlig allmän platsmark ska kunna överföras till kvartersmark och att möjliggöra uppförande av ny förskola i området. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda området till annan skolverksamhet. Hänsyn ska tas till intilliggande naturreservat.

Detaljplanens ger förutsättningar för att uppföra ny förskola i fyra avdelningar. Den medger även skola. Byggnad får vara i tre våningar. Den tredje våningen ska vara indragen 4 meter från fasadliv. Den tredje våningen syftar till att möjliggöra anordning av planterbar utegård.

Senast granskad 2016-03-03 av Clara Bengtsson