Plankarta över Gulsparven och omgivning.

Kvarteret Gulsparven

Planen föreslår bostäder i form av flerfamiljshus samt skola/förskola. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2016-02-29.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Det aktuella planområdet ligger på Dannebacken och utgörs av bostadsområdet Viggen, som är under rivning, samt kommunalägd parkmark söder och öster om planområdet.

Syftet med detaljplanen är att klarlägga förutsättningarna för att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus och radhus samt skola/förskola inom området. Syftet är också att pröva förutsättningarna för att del av Dannebacken 1:1 (parkmark) ska kunna överföras till kvartersmark för att på sätt möjliggöra för mer yta för bostäder inom Gulsparven 1. Antalet bostäder inom planområdet ska inte understiga det som finns idag.

Detaljplanens huvuddrag innebär att användningarna bostäder (B), skola (S) samt parkering (P) medges. Våningsantalen och utnyttjandegraderna för byggrätterna varierar för att skapa förutsättning för variation av hustyper inom området.

Senast granskad 2017-04-27 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se