Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Knorren, Vårvik

LAGA KRAFT - Detaljplan för Knorren, Vårvik. Planen möjliggör nya bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende samt lokaler för centrumservice, kontor och vård. I området ingår även park- och naturområde samt en ny lekplats. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Delområde Knorren är beläget i norra delen av Vårvik och ansluter till stadsdelens huvudgata, Vårviksvägen. 

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att pröva utveckling med bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende samt lokaler för centrumverksamhet i anslutning till Vårviksvägen, huvudgatan i stadsdelen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa delar av Vårviks naturområde som ska användas för rekreation och tillgodose goda livsvillkor för djur- och växtliv. I detaljplanen möjliggörs att en områdeslekplats anläggs inom del av grönområdet.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen. Markanvändningen är förenlig med översiktsplanen men bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stort intresse.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbetet med detaljplan

Ett preliminärt förslag till detaljplan har utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. En
miljökonsekvensbeskrivning för Vårviksplanerna och Hjulkvarnelund har tagits fram
som underlag för detaljplanen.

Dialog och utredningar

I förarbetet har dialoger genomförts och utredningar tagists fram. Eftersom Vårvik är en ny stadsdel finns inga nuvarande boende i området. Istället har dialoger med allmänheten genomförts under arbetet med den fördjupade översiktsplanen och även i senare skede när de första detaljplanerna påbörjades. I samband med tidigare detaljplanearbeten i Vårvik (Stridsbergsområdet och Knorretorpet) har ett flertal utredningar tagits fram som utgör underlag även i detaljplan för Knorren.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet ägde rum mellan 25 april och 10 juni 2022.

Samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Samrådsredogörelse 

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som har skett i planhandlingarna efter samrådet. Handlingen går att begära ut från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningen pågick mellan den 30 november och 30 december 2022. 

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning.  

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta högst upp på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-04-03 av HJAOSK