Flygfoto med planområdet utritat.

Plankan 9 med flera, etapp 2

LAGA KRAFT- Detaljplan för Plankan 9 med flera, etapp 2, Hojum. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras december 2020.

Planområdet är beläget i Hojums industriområde och omfattar cirka 0,6 hektar. På fastigheten finns en industribyggnad som tidigare innehållet Friskis & Svettis lokaler. I nordväst avgränsas planområdet mot Verkmästarevägens vändplan och i nordost mot den gamla banvallen som idag utgör ett grönområde med gång- och cykelväg. Cirka 40 meter i samma riktning ligger kvarteret Sädesärlan innehållandes sammanhållen småhusbebyggelse. I sydost avgränsas planområdet mot fastigheten Plankan 1, innehållandes Willys och i sydväst mot fastigheten Plankan 10, innehållandes Åse-Glass. För att föreslagen markyta för parkering ska kunna genomföras behöver cirka 1 300 kvadratmeter från nuvarande allmän platsmark tillföras fastigheten.

Syftet med detaljplanen är att pröva och skapa förutsättningar för en ändrad markanvändning som tillåter livsmedelsbutik och restaurang med mera inom fastigheten genom att förändra den idag gällande användningen småindustri (Jm) till handel och verksamhet (H, Z). Vidare är syftet att säkerställa en idag arrenderad markremsa för parkering och infart till den nya verksamheten genom att möjliggöra för en marköverlåtelse där tidigare allmän plats (park eller plantering) blir kvartersmark för handel och verksamhet (H, Z). Uppförandet av ett plank i fastighetsgräns mot angränsande bostadskvarter syftar till att minimera omgivningspåverkan från buller, strålkastarljus och synintryck. 

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Planhandlingar:

Plankarta med bestämmelser.pdf

Planbeskrivning.pdf

Senast granskad 2021-01-19 av HJAOSK