Presentationsbild över fastigheter på von Döbelns väg.

Del av TORSRED 3:1

Planens syfte är att pröva möjligheten till nybyggnad av 5 parhus utefter von Döbelns väg. Illustration Contekton.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

 

Planens syfte är att pröva möjligheten till nybyggnad av 5 parhus utefter von Döbelns väg, i kanten av Strömslundsparken.

Planförslaget innehåller även naturmark i den del av parken som släntar mot områdets låglänta del, samt nyanlagd gångväg/trottoar i anslutning till parhusen.

Förslaget innehåller därmed ändrad användning till kvartersmark för bostäder för del av planområdet, i övrigt allmän platsmark. I anslutning till planområdet finns etablerad villabebyggelse.

Senast granskad 2018-06-14 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se