Flygfoto med planområdet utritat med streckad vit linje.

Ekoxen 6 med flera

LAGA KRAFT- Detaljplan för del av Ekoxen 6 med flera, Sylte. Detaljplanens syfte är möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL samråd.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras april 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för Ekoxen 6 med flera. Samrådet för den aktuella detaljplanen genomfördes under tiden 2020-09-29 till och med 2020-10-21. Gransknings ägde rum mellan den 10 mars och 1 april 2021. 

Planområdet är beläget vid Sylteskolan och Sylte Center, inom fastigheten Ekoxen 6. Området avgränsas av Nyckelpigevägen i norr, Myrtuvevägen i öster, gång- och cykelväg i väster och parkering i söder. Planområdet omfattar totalt 5 664 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus på del av fastigheten Ekoxen 6. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus till en största byggnadsarea om 1 500 kvadratmeter. Byggrätten begränsas i höjd till en högsta totalhöjd om +90 meter över nollplanet. Detta innebär att en byggnad om cirka 30 meters höjd går att uppföra, vilket i sin tur medger 8 våningar med träkonstruktion. Föreslagen markanvändning medger också äldrevård och handel. Den senare begränsas till en största bruttoarea på 300 kvadratmeter och får endast finnas i byggnadens markplan.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna denligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-05-27 av HJAOSK