En bild tagen ovanifrån som visar Sjölanda

Sjölanda östra

LAGA KRAFT - Detaljplan för Sjölanda östra. Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse och säkerställa att det finns förutsättningar för en trafiksäker lösning för kollektivtrafik i Sjölanda. Detaljplanen vann laga kraft 2024-03-11

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Planområdet är till stor del beläget i östra Sjölanda, vid sjön Trehörningens nordöstra strand, och omfattar dels de fastigheter som sedan tidigare omfattas av områdesbestämmelser (O:I/1992), dels övriga fastigheter i området som nu ansluts till vatten- och spillvattennätet. Den västra delen av planområdet omfattar delar av fastigheter som sedan tidigare omfattas av detaljplan (D8/2018). Totalt omfattar detaljplanen 98 fastigheter vilka tillsammans utgör cirka 210 000 kvadratmeter (21 hektar).

Syfte med planen

Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse i östra Sjölanda genom utökade byggrätter och säkerställa att det finns förutsättningar för en trafiksäker lösning för kollektivtrafik i Sjölanda när andelen permanentboende ökar.

Planförslaget innebär en utveckling av befintlig bebyggelse som ett resultat av att kommunalt vatten och avlopp i området gett ökad möjlighet till permanentboende. Utvecklingen innebär utökning av tillåten byggrätt och resulterar även i en möjlighet att tillskapa cirka 12 nya fastigheter. Vidare innebär planförslaget en mer trafiksäker busshållplats för kollektivtrafiken längs Trollhättevägen, med riktning mot Sjuntorp.

Förfarande

Detaljplanen för Sjölanda östra hanteras enligt reglerna för plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan och bygglagen då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen.

Mer information om Sjölanda badplats

Denna sida gäller i första hand den nya detaljplanen. Frågor angående badplatsen och sjön redovisas därför inte här. För fortsatta frågor eller funderingar kring badplatsens upprustning vänligen kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen genom Trollhättans kontaktcenter på mail kontaktcenter@trollhattan.se eller på telefon 0520-49 50 00.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Utredningar

Under september 2021 genomfördes fältarbete för den geotekniska utredningen som tas fram till detaljplanen. Kompletterande provtagningar genomfördes i december 2021. 

Informationsmöte

Den 11 november  2020 höll samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när en detaljplan tas fram. Även kultur- och fritidsförvaltningen var med på mötet och informerade om förslag till upprustning av Sjölanda badplats. Presentationen och frågor som dök upp under mötet finns att tillgå på högst upp på denna sida under "Planhandlingar, utredningar och bilagor".

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådstiden ägde rum mellan den 4 april och den 13 maj. 

Samrådsmöte

Onsdagen den 27 april höll Samhällsbyggnadsförvaltningen i ett digitalt samrådsmöte. På samrådsmötet presenterades planförslaget, information gavs om den nya busshållplatsen och hur arbetet går med upprustningen av Sjölanda badplats, det fanns även möjlighet att ställa frågor. Presentationen och mötesanteckningar finns att tillgå högst upp på denna sida under "Planhandlingar, utredningar och bilagor".

Delutlåtande

Plankontoret har sammanställt och kommenterat de synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningsskedet ges ytterligare en möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Granskning ägde rum mellan den 3 juli och den 31 augusti 2023.

Granskningsutlåtande

När granskningstiden är över sammanställer och kommenterar plankontoret synpunkterna som inkommit under i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Granskningsutlåtandet hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. Antagandehandlingar hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Vill du ta del av en digital plankarta klicka här: http://detaljplaner.trollhattan.se/. Den digitala plankartan är under utveckling och kanske inte fungerar helt korrekt.

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om detaljplanen inte överklagats.

Detaljplanen vann laga kraft 2024-03-11

Senast granskad 2024-03-18 av HJAOSK