Illustration av kvarteret Mars en solig dag. Barn leker och det cyklas på vägen utanför.

Mars, Etapp 1

Detaljplanen för Kvarteret Mars, Etapp 1 är antagen av Byggnads- och trafiknämnden den 29 oktober 2015. Detaljplanen föreslår byggrätter för bostäder/centrumfunktioner.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som visar att man kommit fram till Laga kraft i processen

Den huvudsakliga markanvändningen i kvarteret är prövad i gällande detaljplan för Kv Mars från 2008. Ändringarna i förhållande till denna består i mindre korrigeringar av byggrätterna i plan och höjd beroende på förändrad parkeringslösning.

Då parkeringshuset inte längre är aktuellt föreslås att ny byggrätt för bostäder/ centrumfunktioner prövas i den västra delen av nuvarande byggrätt. Närmast Drottninggatan föreslås att gällande detaljplan med byggrätt för parkeringshus upphävs. Användningen i denna del av kvarteret kommer att prövas i nästa detaljplaneetapp.

Hög kvalitet ska genomsyra arkitektur och byggande. Ett gestaltningsprogram har därför upprättats och bifogas detaljplanen som underlag i detaljplaneprocessen och vid kommande bygglovsprövning.

Bostadsbolaget Eidars hemsida kan du läsa om vad som händer på Kv Mars.

 

Senast granskad 2018-01-25 av Johanna Berg