Bild som visar naturmiljö med träd som växer invid Göta älv

Knorretorpet, Vårvik

LAGA KRAFT - Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner för den nya stadsdelen Vårvik. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL granskning.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats maj 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av bostäder med fysisk och visuell kontakt till Göta älv i öster och skogen i väster. Bebyggelse och allmänna platser ska utformas med hänsyn till dammfladdermusens livsmiljö. I planområdet ges stort utrymme för att bevara och utveckla grönområde för rekreation med motionsspår och aktivitetsytor.

Detaljplanen föreslår i huvudsak kvartersmark för bostadsbebyggelse och naturmark. Totalt möjliggörs cirka 260 nya bostäder inom planområdet. Längs med älvens riktning förläggs en gata som avskiljer bostäderna från strandområdet. För detaljplanens genomförande behöver strandskyddet upphävas för kvartersmark och allmän plats – gata.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-23 att detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför strategisk miljöbedömning ska genomföras. Miljöbedömningen samordnas med detaljplaneprocessen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-07-16 av JOHBER